Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Opdrachtgevers

Algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden van
Sario Marketing GmbH
vertegenwoordigd door de directeurs
El-Hadi Zahri, Phillip Thune
Große Bleiche 46,
55116 Mainz
Duitsland

voor klanten van de internetdienst Textbroker
 

1. Algemeen

1.1 Sario Marketing GmbH (hierna te noemen 'Textbroker') biedt klanten de mogelijkheid via het platform www.textbroker.nl teksten over bepaalde onderwerpen in opdracht te geven bij Textbroker. Voor het uitvoeren van deze opdrachten schakelt Textbroker bij Textbroker geregistreerde auteurs ('Auteurs') in.

1.2 Op alle aanbiedingen, contracten, overeenkomsten en leveringen tussen Textbroker en de klant zijn uitsluitend de onderstaande algemene voorwaarden en alle daarop betrekking hebbende documenten van toepassing.

1.3 Alle aanpassingen en afwijkende voorwaarden van de klant zijn slechts rechtsgeldig, indien deze door Textbroker schriftelijk zijn bevestigd. In tegenspraak zijnde algemene voorwaarden van de klant gelden slechts indien Textbroker hier vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk mee heeft ingestemd.

1.4 Het is de klant bekend dat Textbroker de bij Textbroker in opdracht gegeven teksten nooit zelf schrijft of opstelt. Textbroker geeft altijd opdracht aan een auteur om de betreffende tekst op te stellen. Indien geen enkele auteur bereid of in staat is de door de klant in opdracht gegeven tekst te schrijven, beschikt Textbroker over het recht zonder verplichting tot schadeloosstelling van de opdracht van de klant af te zien. Een overeenkomstig recht van de klant tot intrekking van een opdracht voordat de betreffende opdracht door een auteur is aangenomen, blijft onaangetast.

1.5 Klanten handelen in de hoedanigheid van hun (zelfstandige) beroepsuitoefening. Textbroker biedt zijn diensten niet aan consumenten aan.

2. Registratie; lidmaatschap

2.1 Klanten dienen zich met behulp van het hiervoor bestemde formulier op www.textbroker.nl bij Textbroker te registreren. Met de aanmelding bij Textbroker aanvaardt de klant de op het tijdstip van registratie geldende algemene voorwaarden van Textbroker. De klant garandeert dat alle door hem verstrekte gegevens juist, volledig en naar waarheid zijn ingevuld. De klant is verplicht zijn gegevens met behulp van het hem ter beschikking gestelde klantnummer (klant-ID) actueel te houden.

2.2 Na afronding van de registratie dient de klant het opgegeven e-mailadres te bevestigen. Als de verifiëring van het e-mailadres geslaagd is, kan de klant vervolgens gebruik maken van de diensten van Textbroker. Er kan echter geen aanspraak worden gemaakt op toelating tot de diensten van Textbroker.

2.3 De registratie geldt voor onbepaalde tijd en is volgens de onder punt zeven genoemde bepalingen opzegbaar. Textbroker legt op www.textbroker.nl een gebruikersaccount voor de klant aan, waartoe de klant voor de duur van de registratie toegang heeft met behulp van zijn inloggegevens.

2.4 De klant kan de inlog- en andere gebruikersgegevens die in het kader van de registratie vermeld dienden te worden (adres, contactinformatie etc.) te allen tijde in zijn gebruikersaccount bekijken en wijzigen.

2.5 De registratie en het account zijn niet overdraagbaar.

2.6 De klant is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn klantgegevens (inloggegevens, klant-ID). Indien de klantgegevens in handen van onbevoegde derden vallen, is de klant verplicht Textbroker hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Textbroker behoudt zich het recht voor het betreffende account te blokkeren.

2.7 Textbroker behoudt zich het recht voor zijn diensten op ieder moment te beëindigen.

3. Bestelling van teksten als OpenOrder of DirectOrder

3.1 In het kader van de aanbesteding geeft de klant naast een omschrijving van de gewenste tekst ook richtlijnen met betrekking tot de titel van de tekst, de onderwerpen, het aantal woorden (minimaal en maximaal), de levertijd en de gewenste kwaliteitsklasse (2-5) en kan daarnaast nog aanwijzingen geven over het gebruik van sleutelwoorden en hun frequentie (in het vervolg in zijn geheel 'Richtlijnen' genoemd). De klant heeft de mogelijkheid individuele auteurs van opdrachten uit te sluiten, bijvoorbeeld door een auteur op zijn zwarte lijst te zetten.

3.2 De richtlijnen van de klant mogen geen inbreuk (kunnen) maken op of afbreuk (kunnen) doen aan de rechten van derden (bijv. het merken-, namen- of auteursrecht dan wel het recht op gegevensbescherming); lasterlijk zijn of menselijke waarden aantasten; illegaal, seksueel, erotisch, pornografisch, geweld verheerlijkend of aanstootgevend zijn of als dusdanig kunnen worden opgevat; ofwel op andere wijze onrechtmatig zijn. In dergelijke gevallen behoudt Textbroker zich het recht voor bestellingen van de klant af te wijzen en de klant zo nodig uit te sluiten van het gebruik van de diensten van Textbroker. Andere rechten van Textbroker blijven voorbehouden.

3.3 De klant kan via het klantmenu van Textbroker teksten bij Textbroker bestellen, waarbij hij de keuze heeft uit het rechtstreeks toewijzen van een opdracht aan een bepaalde auteur ('DirectOrder') of het aanbieden van de opdracht aan meerdere door Textbroker geselecteerde auteurs ('OpenOrder'). Ter verduidelijking wordt opgemerkt dat er in beide gevallen geen directe overeenkomst tussen de klant en de auteur tot stand komt.

3.4 In het geval van een OpenOrder biedt Textbroker de opdracht als voor Textbroker te schrijven tekst op het platform van Textbroker aan alle auteurs van de door de klant gewenste kwaliteitsklasse aan, die niet door de klant van aanvaarding van de opdracht zijn uitgesloten.

3.5 De opdracht wordt toegewezen aan de eerste niet op de zwarte lijst staande auteur van het juiste niveau die de opdracht aanneemt.

3.6 De klant heeft tot het moment van aanname van een opdracht door een auteur de mogelijkheid de opdracht in te trekken. In dat geval vervalt de bestelling bij Textbroker.

3.7 In het geval dat de opdracht als DirectOrder wordt geplaatst, selecteert de klant een bepaalde auteur die door Textbroker met de uitvoering van de opdracht wordt belast. Hiervoor staat hem de zoekfunctie op www.textbroker.nl ter beschikking.

3.8 Textbroker biedt de opdracht aan de door de klant geselecteerde auteur aan. Mocht de betreffende auteur de opdracht van Textbroker afwijzen, dan stelt Textbroker de klant hiervan op de hoogte. De betreffende DirectOrder (de bij Textbroker geplaatste opdracht) vervalt daarmee. Reeds aan Textbroker betaalde kosten ontvangt de klant conform punt 1.32 retour, op verdere aanspraken heeft de klant echter geen recht. Wel beschikt de klant over de mogelijkheid de opdracht opnieuw als DirectOrder of OpenOrder te plaatsen.

3.9 Een in het kader van de richtlijn gewenste levertermijn is voor Textbroker niet bindend, voor zover deze niet schriftelijk of in een andere tekstvorm (per fax of e-mail) uitdrukkelijk als bindend is overeengekomen.

3.10 De naleving van deze termijn geschiedt onder het voorbehoud dat de auteur die de opdracht heeft aangenomen, de tekst tijdig afrondt en via het platform www.textbroker.nl ter beschikking stelt. De termijn gaat pas in op het moment dat de van een uitgebreide opdrachtomschrijving en duidelijke richtlijnen voorziene, door Textbroker gecontroleerde en geaccepteerde opdracht door de betreffende auteur is aangenomen.

3.11 Mocht de auteur op moeilijkheden stuiten die het aanhouden van de vastgelegde termijn of het leveren van de gewenste kwaliteit in gevaar zouden kunnen brengen, beschikt de auteur over de mogelijkheid rechtstreeks met de klant in contact te treden via het platform www.textbroker.nl, teneinde overeenstemming over de verdere gang van zaken (bijv. een verlenging van de levertermijn) te bereiken. Wijziging van de opdrachtvoorwaarden is na diens acceptatie uitsluitend mogelijk ten gunste van de auteur, bijvoorbeeld een versoepeling van het vereiste woordaantal of van de levertijd. De klant stelt Textbroker onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen in de richtlijnen. Indien er geen overeenstemming bereikt kon worden, kan de auteur met de knop 'Afbreken' in zijn auteursaccount de opdracht beëindigen.

3.12 Indien een tekst niet binnen de bij plaatsing vermelde (vrijblijvende) termijn wordt afgeleverd, de auteur voor afronding van de opdracht sterft of de auteur het schrijven van de tekst conform punt 1.18 afbreekt, beschikt Textbroker in het geval van een OpenOrder over het recht de opdracht opnieuw aan een andere geregistreerde auteur te vergeven. Indien het een DirectOrder betreft, heeft de klant de mogelijkheid de opdracht als nieuwe DirectOrder bij een andere specifieke auteur onder te brengen, of wel als OpenOrder opnieuw te plaatsen.

3.13 In alle andere gevallen vervalt de opdracht. Reeds aan Textbroker betaalde kosten ontvangt de klant conform punt 1.32 retour, op verdere aanspraken heeft de klant geen recht.

4. Afname door, herzieningsverzoeken van en afwijzingen van teksten door de klant

4.1 Na ter beschikking stelling van een tekst aan de klant kan deze door de klant worden afgenomen. Textbroker garandeert niet de geschiktheid van de tekst voor het door de klant beoogde doeleinde.

4.2 Verzuimt de klant de tekst binnen drie dagen te accepteren, ondanks dat deze aan de gestelde richtlijnen voldoet, dan geldt de tekst drie dagen na aflevering als aangenomen.

4.3 De tekst geldt ook als geaccepteerd op het moment dat deze door de klant wordt gebruikt.

4.4 Voldoet de tekst niet aan de van tevoren vastgelegde richtlijnen, dan heeft de klant de mogelijkheid de tekst door de auteur te laten herzien zolang hij deze nog niet heeft geaccepteerd. Via de optie 'Herziening aanvragen' in zijn klantaccount kan de klant zijn tekst laten verbeteren. In het geval van een herzieningsverzoek dient de klant in het daarvoor bestemde tekstveld zo nauwkeurig mogelijk de gewenste verbeteringen kenbaar te maken. Textbroker draagt er vervolgens zorg voor dat de tekortkomingen door Textbroker zelf of door de betreffende auteur binnen een passende termijn worden verholpen.

4.5 Indien de tekst na verbetering nog steeds niet aan de richtlijnen voldoet of indien Textbroker gezien de niet in verhouding staande hoge kosten geen correcties aanbrengt, kan de klant de tekst afwijzen of de vergoeding overeenkomstig verminderen.

4.6 Een verzoek tot afwijzing kan alleen geaccepteerd worden, indien de klant met steekhoudende argumenten aan Textbroker kan aantonen dat de tekst niet aan de richtlijnen voldoet.

5. Verlening van gebruiks- en exploitatierechten

5.1 1Met de afname en volledige betaling van de betreffende tekst door de klant kent Textbroker de klant een geografisch en qua tijd onbeperkt en exclusief recht toe, de afgenomen tekst te gebruiken, op te slaan, te vermenigvuldigen, te verspreiden, publiekelijk toegankelijk te maken, publiekelijk op te voeren, publiekelijk voor te dragen en publiekelijk te reproduceren. Deze rechten zijn overdraagbaar en sublicentieerbaar.

5.2 Indien de klant de tekst niet gebruikt en de auteur zich beroept op zijn recht op herroeping van de gebruiksrechten conform § 41 UrhG (Duitse auteurswet), beschikt Textbroker over het recht tot herroeping van de verlening van het exclusieve gebruiksrecht. Ook in het geval van een dergelijke herroeping behoudt de klant het niet-exclusieve gebruiksrecht voor de betreffende tekst.

5.3 De teksten mogen niet door de klant worden gebruikt voordat een definitieve afname en volledige betaling heeft plaatsgevonden; punt 1.21 blijft onaangetast.

5.4 De klant heeft niet het recht zich als schrijver of auteur van de tekst te bestempelen.

6. Kosten; afrekening

6.1 De voor de betreffende tekst verschuldigde vergoeding alsmede de betalingswijze van deze vergoeding richten zich naar de onderstaande regelingen.

6.2 Aan het begin van de zakelijke relatie maakt Textbroker voor de klant een zogenaamde klantaccount aan. Voordat de klant een tekst kan bestellen, moet hij voldoende tegoed naar dit account overmaken als aanbetaling voor de toekomstige opdracht. Het 'opladen' van het saldo op het account gebeurt (voor zover in individuele gevallen niet anders overeengekomen) ofwel door middel van een bank-/giro-overschrijving aan Textbroker, of, bij betaling via de dienst PayPal, na bevestiging van binnenkomst van de betaling aan Textbroker door PayPal.

6.3 Zonder uitdrukkelijke toestemming in individuele gevallen mogen de kosten van een bestelling niet hoger zijn dan het beschikbare tegoed.

6.4 Na de bestelling van een tekst bevriest Textbroker de verwachte voor de opdracht verschuldigde vergoeding.

6.5 Na afname van een tekst worden de uiteindelijke kosten, afhankelijk van het aantal daadwerkelijk geschreven woorden dat de afgenomen definitieve versie omvat, ten gunste van Textbroker van het klantaccount afgeboekt.

6.6 Wanneer de klant de tekst uit terechte overwegingen niet afneemt en de opdracht om die reden wordt geannuleerd, wordt het bedrag weer vrijgegeven. Het bedrag wordt eveneens weer vrijgegeven als Textbroker van een opdracht afziet, als de klant een opdracht conform de regels van deze Algemene Voorwaarde intrekt of wanneer (bij een DirectOrder) de gewenste auteur de betreffende opdracht afwijst.

6.7 De kosten van de bestelling zijn het product van het (maximale) aantal woorden maal de van toepassing zijnde vergoeding per woord. De vergoeding per woord wordt als volgt bepaald:

6.8 Bij een OpenOrder geldt de op het tijdstip van opdrachtverstrekking geldende prijslijst voor klanten op de website www.textbroker.nl

6.9 Bij een DirectOrder wordt de individuele prijs van de auteur vermeerderd met een procentuele opslag voor Textbroker, zoals die op het moment van opdrachtverstrekking in de actuele prijslijst op de website www.textbroker.nl vermeld staat.

6.10 De klant kan te allen tijde eisen dat vooruitbetalingen aan Textbroker worden terugbetaald, voor zover deze niet zijn gereserveerd voor lopende opdrachten.

6.11 Textbroker behoudt zich het recht voor, voor iedere terugbetaling een onkostenvergoeding te berekenen die overeenkomt met de voor de oorspronkelijke overboeking door Textbroker gemaakte kosten, bijvoorbeeld voor het gebruik van de dienst PayPal. Indien het tegoed drie euro of minder bedraagt, kan Textbroker een onkostenvergoeding gelijk aan het resterende tegoed inhouden. Dit geldt niet wanneer de klant bewijst dat Textbroker geen of minder kosten heeft gemaakt.

7. Opzegging van het lidmaatschap; juridische gevolgen van opzegging

7.1 Zowel de klant als ook Textbroker kan deze overeenkomst te allen tijde zonder opgaaf van redenen met ingang van de eerstvolgende maand opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken.

7.2 De mogelijkheid tot buitengewone opzegging wegens zwaarwegende gronden blijft onaangetast. Van zwaarwegende gronden is voor Textbroker in het bijzonder sprake in de volgende gevallen:

7.2.1 1niet-naleving van essentiële wettelijke voorschriften alsmede van essentiële bepalingen uit deze algemene voorwaarden door de klant,

7.2.2 lidmaatschap van de klant van, ledenwerving voor of verspreiding van het gedachtengoed van verenigingen of organisaties die door de politie, nationale veiligheidsdienst of kinderbescherming in de gaten worden gehouden,

7.2.3 benadeling door de klant van een of meerdere andere personen via de website van Textbroker (bijv. laster, smaad, belediging, schending van het auteurs- of merkenrecht).

7.3 In het geval van buitengewone opzegging van het lidmaatschap wegens zwaarwegende gronden beschikt Textbroker naast het recht op opzegging met onmiddellijke ingang over de mogelijkheid de klant van verder gebruik van de websites en subpagina’s van Textbroker te weren.

7.4 Alle andere wettelijke of contractuele aanspraken blijven onaangetast.

7.5 Opzegging dient via de website www.textbroker.nl of schriftelijk (bijv. per brief, fax, of e-mail) aan de andere partij kenbaar te worden gemaakt.

7.6 Een opzegging van de klant dient tevens het bij registratie aan de klant verstrekte klant-ID alsmede het bij Textbroker bekende e-mailadres te bevatten.

7.7 Bij opzegging zal Textbroker alle inloggegevens en alle andere opgeslagen persoonsgebonden gegevens van de klant onmiddellijk verwijderen.

7.8 Bij beëindiging van het lidmaatschap betaalt Textbroker de klant een eventueel al aan Textbroker gedane vooruitbetaling in het kader van punt 1.29 terug, voor zover Textbroker geen recht heeft op compensatie c.q. retentie. Punt 1.32 is van toepassing.

8. Compensatie; retentie

8.1 De klant kan het retentierecht niet uitoefenen, tenzij de tegenvordering van de klant uit dezelfde contractuele verhouding stamt en onbetwist of rechtsgeldig is vastgesteld.

8.2 Een vereffening door de klant is alleen mogelijk met onbetwiste of rechtsgeldige vorderingen.

9. Werven van auteurs

Het werven van auteurs door de klant en overeenkomstige intenties om tot een arbeidsrelatie buiten Textbroker om te komen, zijn niet toegestaan. Textbroker heeft het recht de klant uit te sluiten van de diensten van Textbroker. Andere rechten blijven voorbehouden, in het bijzonder het verhalen van schadevergoeding op de klant, inclusief aanspraken op misgelopen winst.

10. Communicatie via het Textbroker berichtensysteem

Klanten en auteurs hebben de beschikking over een berichtensysteem dat onderlinge uitwisseling van berichten mogelijk maakt. De verzonden berichten worden door Textbroker doorgestuurd naar de gewenste ontvanger. Een automatische woordfilter controleert alle berichten op strijdigheid met de algemene voorwaarden en fatsoen. Opvallende berichten worden handmatig gecontroleerd en aangepast. In geval van veranderingen aan de inhoud wordt aan de partijen kenbaar gemaakt dat het betreffende bericht door Textbroker is aangepast. Textbroker behoudt zich het recht voor, bepaalde berichten niet door te sturen indien deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden of het geldende recht.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Textbroker is, ongeacht uit welke rechtsgrond, alleen aansprakelijk bij opzet en grove nalatigheid door zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers, uitgezonderd bij letsel aan leven, lijf of gezondheid, in geval van overname van een garantie of indien aansprakelijkheid geldt volgens de Duitse productaansprakelijkheidswet.

11.2 De aansprakelijkheid is ook in het geval van een verplichting tot schadevergoeding als gevolg van schending van essentiële contractverplichtingen niet beperkt tot opzet en grove nalatigheid. De aansprakelijkheid voor schade, voortkomend uit schending van essentiële contractverplichtingen, beperkt zich echter tot voor de overeenkomst typische, voorzienbare schade, voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid of aansprakelijkheid geldt vanwege letsel aan leven, lijf of gezondheid, het overnemen van een garantie of de Duitse productaansprakelijkheidswet. Onder essentiële contractverplichtingen worden verplichtingen verstaan die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en waarvan de contractpartner mag verwachten en verwacht dat deze worden nagekomen.

11.3 Textbroker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de permanente beschikbaarheid van het systeem van Textbroker en de via de websites van Textbroker of subpagina’s beschikbare diensten.

11.4 Ter verheldering wordt opgemerkt dat Textbroker niet verantwoordelijk is voor vertragingen of gebrekkige uitvoering van opdrachten als gevolg van aan de klant te wijten beperkingen, onduidelijkheden of onjuistheden met betrekking tot de opdracht(-beschrijving), bij de opdrachtverzending c.q. -verstrekking of bij de invoering van de opdrachtgegevens.

12. Opslaan van gegevens

Textbroker slaat de in het auteursaccount aanwezige gegevens regelmatig op. Mochten er echter toch gegevens verloren gaan, dan doet Textbroker zijn best om dit te verhelpen c.q. de toestand van voor het verloren gaan van de gegevens te herstellen. Er bestaat hiertoe echter geen verplichting.

13. Privacy

Voor informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring gegevensbescherming (zie www.textbroker.nl/gegevensbescherming).

14. Wijziging van deze Algemene Voorwaarden

14.1 Textbroker behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen. Klanten worden hierover per brief, fax of e-mail en door middel van de publicatie van de geactualiseerde algemene voorwaarden op www.textbroker.nl/algemene-voorwaarden schriftelijk geïnformeerd.

14.2 Indien de klant niet binnen een periode van drie weken bezwaar aantekent of opzegt, wordt dit gezien als instemming met de nieuwe algemene voorwaarden en worden deze na de door Textbroker bepaalde termijn van kracht. Indien de klant bezwaar maakt, heeft Textbroker het recht het contract met onmiddellijke ingang te beëindigen.

15. Slotbepalingen

15.1 Plaats van nakoming van alle uit dit contract voortvloeiende verplichtingen is de statutaire zetel van Textbroker.

15.2 Toepasselijk recht is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

15.3 Alle bestaande of toekomstige geschillen die ontstaan uit zakelijke overeenkomsten met handelaren vallen uitsluitend onder de bevoegde rechterlijke instantie in Mainz, Duitsland. Textbroker is tevens bevoegd een aanklacht in te dienen in de plaats van de statutaire zetel van de klant.

15.4 In het geval dat een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet doeltreffend of niet uitvoerbaar zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

15.5 De niet doeltreffende of niet uitvoerbare bepaling wordt vervangen door een bepaling die doeltreffend en uitvoerbaar is en die de niet doeltreffende of niet uitvoerbare bepaling economisch gezien het dichtst benadert.

15.6 Hetzelfde geldt in het geval van leemtes in de regelgeving.

Algemene voorwaarden auteurs

Algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden van
Sario Marketing GmbH
vertegenwoordigd door de directeurs
El-Hadi Zahri, Phillip Thune
Große Bleiche 46
55116 Mainz
Duitsland
voor auteurs van de internetdienst Textbroker
 

1. Algemeen

1.1 Sario Marketing GmbH (hierna te noemen 'Textbroker' ) biedt auteurs de mogelijkheid via het platform www.textbroker.nl tegen een vergoeding teksten te schrijven over onderwerpen die door klanten van Textbroker ('Klanten') worden voorgedragen. Textbroker stelt deze teksten vervolgens aan zijn klanten ter beschikking.

1.2 Voor de betrekking tussen Textbroker en de auteur, inclusief de opstelling en de licentieverlening van de tekst, gelden uitsluitend de onderstaande algemene voorwaarden en de daarop betrekking hebbende documenten.

1.3 Textbroker garandeert niet dat de auteur via Textbroker dergelijke opdrachten krijgt. Textbroker is tevens niet verplicht de auteur opdrachten te verschaffen. Concreet verstrekt de klant de opdracht aan Textbroker om een bepaalde tekst op te stellen met een door de klant gekozen titel, aantal steekwoorden en thema. Een bij Textbroker geregistreerde auteur aanvaardt vervolgens de opdracht om de betreffende tekst op te stellen.

1.4 De auteur maakt geen aanspraak op publicatie van de teksten. Het staat Textbroker, de klanten en hun afnemers vrij, zonder opgaaf van redenen van publicatie van teksten af te zien.

1.5 Auteurs zijn natuurlijke personen en handelen niet als consument.

1.6 Alle aanpassingen en afwijkende voorwaarden van de auteur zijn slechts rechtsgeldig, indien deze door Textbroker schriftelijk zijn bevestigd. In tegenspraak zijnde algemene voorwaarden van de auteur gelden slechts indien Textbroker hiervoor vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verleend. De aanname van teksten zonder uitdrukkelijke tegenspraak geldt niet als erkenning van of instemming met de algemene voorwaarden van de auteur.

2. Registratie

2.1 Auteurs dienen zich met behulp van het hiervoor bestemde formulier op www.textbroker.nl bij Textbroker te registreren. Met de aanmelding bij Textbroker aanvaardt de auteur de op het tijdstip van registratie geldende algemene voorwaarden van Textbroker. De auteur garandeert dat alle door hem verstrekte gegevens juist, volledig en naar waarheid zijn ingevuld. De auteur is verplicht zijn gegevens met behulp van het hem ter beschikking gestelde auteursnummer (auteurs-ID) actueel te houden.

2.2 Als de registratie is geslaagd, dient de auteur het aangegeven e-mailadres te bevestigen en vervolgens een schrijfproef af te leggen in de vorm van een zelfgeschreven tekst over een willekeurig thema. Aanwijzingen met betrekking tot de schrijfproef worden de auteur door Textbroker medegedeeld zodra de registratie is geslaagd. Na controle en acceptatie van de proeftekst door Textbroker wordt de auteur bij Textbroker geregistreerd en in een bepaalde van zijn niveau afhangende klasse ingedeeld. Er bestaat geen recht op de diensten van Textbroker.

2.3 De auteur verleent Textbroker bij het inleveren van de schrijfproef het recht, de proeftekst in het kader van het registratieproces gratis te gebruiken. Textbroker eigent zich hiermee al deze rechten toe. Voor zover in individuele gevallen niet anders overeengekomen, gebruikt Textbroker de proeftekst uitsluitend in het kader van de registratieprocedure en niet ter publicatie of voor verkoop aan klanten.

2.4 Textbroker behoudt zich het recht voor het kwaliteitsniveau van de auteur te controleren en zo nodig de classificatie te wijzigen. De aanpassing van de classificatie geschiedt naar goeddunken van Textbroker. Hierbij houdt Textbroker rekening met onder meer de kwaliteit van de teksten van de auteur sinds de laatste kwaliteitscontrole alsmede met de werkhouding (het nakomen van levertermijnen, het aantal benodigde herzieningen, het aantal afgebroken opdrachten etc.).

2.5 De auteur kan de inlog- en andere in het kader van de registratie vermelde gebruikersgegevens (adres, contactinformatie etc.) te allen tijde in zijn gebruikersaccount bekijken en wijzigen.

2.6 De registratie geldt voor onbepaalde tijd en is volgens de bepalingen genoemd onder punt elf voor zowel de auteur als Textbroker opzegbaar. Zolang de auteur bij Textbroker is geregistreerd heeft hij beschikking over een gebruikersaccount op het platform www.textbroker.nl, waartoe de auteur met behulp van zijn inloggegevens toegang verkijgt.

2.7 De registratie en het account zijn niet overdraagbaar. Iedere auteur mag slechts één account openen. Ieder account mag slechts door één auteur worden gebruikt.

2.8De auteur is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn auteursgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord, auteurs-ID). Indien de auteursgegevens in handen van onbevoegde derden vallen, dient Textbroker hiervan onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht. Textbroker behoudt zich het recht voor het betreffende account te blokkeren.

2.9Textbroker behoudt zich het recht voor zijn diensten op ieder moment te beëindigen.

3. OpenOrder/ DirectOrder; opdrachtverstrekking

3.1 Klanten hebben de mogelijkheid bij Textbroker teksten te bestellen bij bepaalde auteurs ('DirectOrder') of Textbroker een auteur te laten selecteren ('OpenOrder'). De bestelling van de klant ('Opdracht') bevat naast de beschrijving van de gewenste tekst tevens richtlijnen met betrekking tot de titel van de tekst, het onderwerp, het aantal woorden (minimaal en maximaal), de levertijd en het gewenste niveau (2-5) en kan bovendien nog richtlijnen bevatten voor het gebruik van steekwoorden en hun frequentie (in zijn geheel 'Richtlijnen').

3.2 In het geval van een DirectOrder biedt Textbroker de opdracht via het platform www.textbroker.nl aan de auteur aan. Textbroker kan de opdracht tot het moment van aanname door de auteur te allen tijde intrekken. Ter verheldering wordt opgemerkt dat ook in het geval van een DirectOrder geen directe overeenkomst tussen de klant en de auteur tot stand komt.

3.3 In het geval van een OpenOrder biedt Textbroker de opdracht via het platform van Textbroker aan alle auteurs die zijn ingedeeld in de in de richtlijnen vastgelegde kwaliteitsklasse en die niet door de klant zijn uitgesloten van aanname van de opdracht (bijv. d.m.v. de zwarte lijst van de betreffende klant) aan. Textbroker kan de opdracht tot het moment van aanname door een auteur te allen tijde intrekken. De opdracht wordt toegewezen aan de niet op de zwarte lijst van de betreffende klant staande auteur met de juiste classificatie, die als eerste het aanbod aanneemt.

4. Inlevering van teksten; levertermijn

4.1 Na aanname van een opdracht stelt de auteur de tekst conform de richtlijnen van de klant op. De auteur heeft de mogelijkheid de teksten in het menu van zijn gebruikersaccount in het daarvoor bedoelde tekstveld te schrijven. Het inleveren van de tekst bij Textbroker geschiedt altijd via het gebruikersaccount.

4.2 De auteur levert de betreffende tekst voor het verstrijken van de in de opdracht vermelde deadline in.

4.3 De teksten dienen bij inlevering volledig te zijn.

4.4 Indien een levertermijn door eigen schuld niet wordt nagekomen, is de auteur in gebreke. Hiervoor gelden de wettelijke voorschriften, voor zover hierna niet anders is overeengekomen. De onvoorwaardelijke acceptatie van een te laat geleverde tekst betekent niet dat afstand wordt gedaan van aanspraken waarop Textbroker vanwege de te late levering recht heeft.

4.5 Mocht de auteur op moeilijkheden stuiten die het aanhouden van de vastgelegde termijn of het leveren van de gewenste kwaliteit in gevaar zouden kunnen brengen, beschikt de auteur over de mogelijkheid rechtstreeks met de klant in contact te treden via het platform www.textbroker.nl (conform punt vijftien), teneinde overeenstemming te bereiken over de verdere gang van zaken (bijv. een verlenging van de levertermijn). De klant stelt Textbroker via zijn klantmenu op de hoogte van wijziging van de richtlijnen.

4.6 Indien er geen overeenstemming bereikt kon worden, kan de auteur met de knop 'Afbreken' in zijn auteursaccount de opdracht beëindigen. De auteur maakt dan geen aanspraak op een vergoeding. Verder behoudt Textbroker zich het recht voor bij het afbreken van een tekst de auteur in een lagere kwaliteitsklasse in te schalen of, in het geval van het herhaaldelijk afbreken van opdrachten, een auteur uit te sluiten van het gebruik van Textbroker.

5. Basisregels

5.1 De auteur mag geen teksten inleveren die inbreuk maken op, afbreuk doen of eventueel afbreuk kunnen doen aan de rechten van derden (bijv. het merken-, naams-, auteursrecht of het recht op gegevensbescherming); lasterlijk zijn of menselijke waarden aantasten; illegaal, seksueel, erotisch of pornografisch zijn; geweld verheerlijken, aanstootgevend zijn of hiervoor aangezien kunnen worden; of op andere wijze onrechtmatig zijn.

5.2 De auteur verbindt zich tot inlevering van uitsluitend zorgvuldig en zelf geschreven teksten, waarvan alle gebruiks- en exploitatierechten in handen zijn van uitsluitend de auteur zelf. Het is niet toegestaan om teksten op te stellen met behulp van tekstgeneratoren of automatische vertaaltools.

5.3 Bij schending van de onder punt vijf vermelde verplichtingen geldt punt 7.2.

6. Verlening van uitgebreide gebruiks- en exploitatierechten

6.1 De auteur kent Textbroker bij deze voor elke ingeleverde tekst het inhoudelijk, geografisch en qua tijd ongelimiteerd, alomvattend, onherroepelijk, exclusief, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht toe om iedere afgenomen tekst op alle denkbare en ondenkbare manieren te gebruiken, te bewerken en in bewerkte vorm te gebruiken.

6.2 Textbroker wordt in het bijzonder het recht toegekend de betreffende tekst op te slaan, redactioneel te veranderen, te vermenigvuldigen, te bewerken, publiekelijk toegankelijk te maken, publiekelijk op te voeren, publiekelijk voor te dragen, publiekelijk te reproduceren of op andere manieren te gebruiken.

6.3 De omvattende toekenning van rechten van de auteur aan Textbroker conform punt 6.1 strekt zich, zonder zich hiertoe te beperken, in het bijzonder uit tot de volgende gebruiks- en exploitatierechten:
- het recht op vermenigvuldiging van de betreffende tekst op iedere gewenste manier, in het bijzonder op elke willekeurige analoge en digitale beeld- en geluidsdrager (bijv. cd, cd-rom, dvd, geheugenkaarten, harde schijven, videocassettes) en in willekeurige media en drukvormen (bijv. tijdschriften, kranten, vaktijdschriften, plakkaten, flyers, brochures, nieuwsbrieven);
- het recht op verspreiding en verhuur van de geproduceerde vermenigvuldigingen via alle distributiekanalen (in het bijzonder groot- en kleinhandel, online-shops, e-commerce platformen, verkoopevenementen, beurzen en direct marketing kanalen als tv-winkelkanalen en postorderbedrijven);
- het recht de tekst tentoon te stellen en voor te dragen, in het bijzonder op alle mogelijke verkoop- en marketingevenementen (bijv. beurzen, klantpresentaties), in de openbare ruimte, in openbare gebouwen etc.;
- het recht de teksten in willekeurige elektronische communicatienetwerken (bijvoorbeeld internet, online-diensten, e-maildiensten, mobiele netwerken) en elektronische databanken op te nemen, daar tijdelijk of permanent op te slaan en aan leden van openbare en besloten gebruikersgroepen voor gebruik ter beschikking te stellen;
- het recht de teksten op alle kabel-, draadloze, digitale en analoge uitzend- en ontvangstmanieren, in het bijzonder via kabel, ether, vaste en mobiele satellietnetwerken en alle radiogolfmethodes (onder meer GSM, GPRS, UMIS, WAN, LAN, WLAN, breedband etc.) en met het gebruik van alle protocollen en talen (in het bijzonder TCP-IP, IP, HTTP, WAP, HTML, I-HTML, XML etc.), aan leden van besloten en openbare gebruikersgroepen, vanuit elke willekeurige locatie en op elk willekeurig moment, synchroon of successief voor gebruik toegankelijk te maken, uit te zenden en via ieder stationair en mobiel apparaat (bijv. pc, notebook, personal digital assistant, mobiele telefoon, tv-apparaten), ook met bedoeling deze op te slaan en interactief te gebruiken, te doen toekomen;
- het recht de teksten zonder toestemming van de auteur naar eigen goeddunken te bewerken of te laten bewerken, te veranderen, met andere diensten en handelingen van Textbroker of derden te verbinden of op enige andere wijze vorm te geven en de daaruit resulterende producten op dezelfde manier als de oorspronkelijke versies te gebruiken.

6.4 Het toekennen van rechten geschiedt altijd onafhankelijk van of het gebruik van teksten door derden, in het bijzonder door klanten van Textbroker, al dan niet tegen betaling wordt toegestaan.

6.5 Bovenstaande toekenning van rechten geldt als dusdanig voor zover de teksten of delen daarvan onder bescherming staan van het octrooi-, naam-, titel-, merken-, teken- of enig ander recht.

6.6 De auteur staat Textbroker en de klant de eerste publicatie van de tekst toe.

6.7 De auteur doet afstand van zijn recht om als auteur van de tekst te worden genoemd.

6.8 Voor zover de auteur met het oog op de onder punt zes genoemde rechten conform § 41 UrhG (Duitse auteurswet) over het recht op herroeping beschikt, ziet de auteur af van de uitoefening van dat recht voor de duur van vijf jaar na het ontstaan van het herroepingsrecht. Ook in het geval van een herroeping behoudt Textbroker conform punt zes het niet-exclusieve gebruiksrecht voor de betreffende tekst. Uitsluiting van het herroepingsrecht op andere gronden blijft onaangetast.

6.9 Textbroker aanvaardt reeds bij deze de toekenning van het gebruiksrecht in het kader van punt zes. De toekenning van het gebruiksrecht is met de overeengekomen vergoeding vereffend.

7. Vermogen tot toekenning van rechten; OVERTREDINGEN; vrijstelling

7.1 De auteur zegt toe, Textbroker alle rechten conform punt zes toe te kunnen kennen en garandeert dat alle auteursrechten van de betreffende teksten, evenals alle hierop betrekking hebbende gebruiks- en exploitatierechten, uitsluitend in handen zijn van de auteur. Bovendien verzekert de auteur dat de teksten vrij zijn van octrooirechten van derden c.q. dat de auteur bijtijds over alle voor het overeengekomen gebruik en de overeengekomen exploitatie benodigde rechten van derden op de teksten of hun inhoud zal beschikken.

7.2 Handelt de auteur in strijd met een of meerdere onder punt vijf of punt 7.1 genoemde bepalingen, dan kan Textbroker de rechten conform punt acht doen gelden en in het bijzonder correcties verlangen. Bovendien behoudt Textbroker zich het recht voor, teksten van de auteur in de toekomst niet meer aan te nemen of de auteur de toegang tot de diensten van Textbroker te ontzeggen, alsmede het doen gelden van alle volgens de wet en deze algemene voorwaarden op de auteur betrekking hebbende rechten en plichten. De auteur vrijwaart Textbroker bovendien geheel van alle claims en kosten (inclusief overeenkomstige rechtsvervolgings- en verweerkosten), die op Textbroker verhaald kunnen worden als gevolg van een overtreding van de auteur van een of meerdere onder punt vijf of punt 7.1 genoemde bepalingen.

8. Afname door, herzieningsverzoeken van en afwijzingen van teksten door de klant

8.1 De afname van de ingeleverde tekst door Textbroker geschiedt door middel van afname van de tekst door de klant tegenover Textbroker. Voldoet de tekst niet aan de richtlijnen, druist deze in tegen punt vijf of punt 7.1, of is hij op enig andere manier niet correct of foutief, dan kan Textbroker de levering van een foutloze, acceptabele tekst binnen een door Textbroker gestelde termijn eisen.

Is de opnieuw ingeleverde tekst ook niet acceptabel of levert de auteur binnen de gestelde termijn geen nieuwe/ gecorrigeerde tekst aan, dan heeft Textbroker het recht om opnieuw de levering van een acceptabele tekst te eisen, van de opdrachtverlening aan de auteur af te zien of de betaling te verminderen. Indien Textbroker nogmaals de levering van een acceptabele tekst eist, dan geldt deze subparagraaf overeenkomstig.

8.2 Textbroker kan na afname van de tekst een herziening of een nieuwe tekst eisen indien de tekst niet aan de richtlijnen voldoet, strijdig is met punt vijf of punt 7.1 of op enig andere manier niet correct of foutief is. De auteur is verplicht de correcties, eventueel volgens de eisen van Textbroker of de klant, binnen een door Textbroker gestelde termijn uit te voeren. Gebeurt dit niet, voldoet de tekst nog steeds niet aan de richtlijnen of is de tekst op enig andere manier niet correct of foutief, dan heeft Textbroker het recht opnieuw herziening of een nieuwe versie te eisen, geheel van de opdrachtverlening aan de auteur af te zien, de betaling te verminderen of een herziening van de tekst op kosten van de auteur uit te voeren. De onkostenvergoeding in het geval van tekstherziening is beperkt tot de maximaal door de auteur te ontvangen vergoeding. Indien Textbroker nogmaals een herziening of een nieuwe versie eist, dan geldt deze subparagraaf overeenkomstig.

8.3 Zowel in geval van punt 8.1 als van punt 8.2 kan Textbroker bij een OpenOrder de opdracht van de klant na terugtrekking van de opdrachtverlening opnieuw aan alle in aanmerking komende auteurs aanbieden (conform punt 3.3). In geval van een DirectOrder geldt dit alleen als de klant aan Textbroker laat weten hiermee akkoord te gaan.

8.4 Andere rechten van Textbroker blijven onaangetast.

9. Vergoeding

9.1 Als de auteur een opdracht van Textbroker naar behoren heeft uitgevoerd en Textbroker de tekst heeft afgenomen, heeft de auteur recht op vergoeding tegenover Textbroker.

9.1.1 In het geval van een OpenOrder is de vergoeding conform de prijs per woord van de op het tijdstip van de opdrachtverstrekking geldende vergoedingstabel voor auteurs op de website www.textbroker.nl.

9.1.2 Bij een DirectOrder kan de auteur de hoogte van zijn vergoeding per woord zelf bepalen. Hier bovenop zet Textbroker een procentuele toeslag volgens de op het tijdstip van de opdrachtverstrekking geldende vergoedingstabel. De hoogte van de vergoedingsaanspraak van de auteur tegenover Textbroker hangt af van de door de auteur bepaalde prijs per woord, niet van de door Textbroker aan de klant berekende totaalprijs.

9.2 De vergoeding voor een tekst wordt berekend aan de hand van de op dat moment geldende betaling per woord, vermenigvuldigd met het aantal woorden van de afgenomen tekst tot maximaal het maximum aantal woorden dat de klant bij de bestelling heeft aangegeven (conform punt 3.1). De auteur ontvangt geen vergoeding voor niet afgenomen teksten.

9.3 De auteur heeft geen recht op vergoeding als een tekst de rechten van derden schendt, in het bijzonder het intellectuele eigendom of het algemene persoonlijkheidsrecht. Een reeds betaalde vergoeding moet door de auteur worden terugbetaald. Andere rechten van Textbroker blijven onaangetast.

9.4 De auteur is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de vergoeding bij de Belastingdienst.

10. Creditering van vergoedingen; uitbetaling

10.1 Zolang de auteur bij Textbroker staat geregistreerd, crediteert Textbroker alle honoraria voor de auteur tot het moment van uitbetaling. Creditering vindt plaats nadat de klant de tekst van Textbroker heeft afgenomen. Er wordt geen rente betaald.

10.2 De auteur kan uitbetaling van vergoedingen aanvragen vanaf een saldo van tien euro, voor zover er in deze algemene voorwaarden geen afwijkende regelingen zijn opgenomen.

10.3 De uitbetaling van de vergoeding gebeurt uitsluitend op verzoek van de auteur. Verder kunnen uitbetalingen alleen plaatsvinden als de auteur aan Textbroker een bank-/ girorekening heeft doorgegeven waarop de uitbetaling kan plaatsvinden. Normaliter worden uitbetalingen elke vrijdag overgemaakt, mits de auteur uiterlijk donderdag bij Textbroker via het gebruikersmenu in het auteursaccount een verzoek tot uitbetaling heeft ingediend. Anders vindt de uitbetaling normaal gesproken op de eerstvolgende vrijdag plaats. Textbroker behoudt zich het recht voor, uitbetalingen op een later tijdstip uit te voeren als daar belangrijke redenen voor zijn. Compensatie- en retentierecht blijven voorbehouden.

11. Opzegging; juridische gevolgen van opzegging

11.1 Zowel de auteur als Textbroker kan deze overeenkomst te allen tijde zonder opgaaf van redenen opzeggen, waarbij Textbroker verplicht is een opzegtermijn van twee weken voor het einde van de maand in acht te nemen. Het contract eindigt in ieder geval met de dood van de auteur.

11.2 De mogelijkheid tot opzegging wegens zwaarwegende gronden blijft onaangetast. Van zwaarwegende gronden is voor Textbroker in het bijzonder sprake in de volgende gevallen:

11.2.1 niet-naleving van essentiële wettelijke voorschriften alsmede van essentiële bepalingen uit deze algemene voorwaarden door de auteur,

11.2.2 lidmaatschap van de auteur van, ledenwerving voor of verspreiding van het gedachtengoed van verenigingen of organisaties die door de politie, nationale veiligheidsdienst of kinderbescherming in de gaten worden gehouden,

11.2.3 benadeling door de auteur van een of meerdere andere personen via de website van Textbroker (bijv. laster, smaad, belediging, schending van het auteurs- of merkenrecht etc.).

11.3 In het geval van buitengewone opzegging van het lidmaatschap wegens zwaarwegende gronden beschikt Textbroker naast het recht op opzegging met onmiddelijke ingang over de mogelijkheid de auteur van verder gebruik van de websites en subpagina’s van Textbroker te weren.

11.4 Alle andere wettelijke of contractuele aanspraken blijven onaangetast.

11.5 Opzegging dient via de website www.textbroker.nl of schriftelijk (bijv. per brief, fax, of e-mail) aan de andere partij kenbaar te worden gemaakt. Een opzegging van een auteur dient tevens het bij registratie aan de auteur verstrekte auteurs-ID alsmede het bij Textbroker bekende e-mailadres te bevatten.

11.6 Bij opzegging zal Textbroker alle inloggegevens en alle andere opgeslagen persoonsgebonden gegevens van de auteur onmiddellijk verwijderen. Bij het beëindigen van het lidmaatschap betaalt Textbroker bestaande vorderingen op een eventueel nog gecrediteerd bedrag aan de auteur uit, voor zover Textbroker geen recht op compensatie c.q. retentierecht heeft.

11.7 Bij uitbetalingen van minder dan tien euro heeft Textbroker het recht een onkostenvergoeding te berekenen van drie euro. Indien het tegoed drie euro of minder bedraagt, kan Textbroker een onkostenvergoeding overeenkomstig het resterende tegoed inhouden. Dit geldt niet wanneer de auteur bewijst dat Textbroker geen of minder kosten heeft gemaakt.

12. Compensatie; retentie

12.1 De auteur kan het retentierecht niet uitoefenen, tenzij de tegenvordering van de auteur uit dezelfde contractuele verhouding stamt en onbetwist of rechtsgeldig is vastgesteld.

12.2 Een vereffening door de auteur is alleen mogelijk met onbetwiste of rechtsgeldige vorderingen.

13. Geheimhouding

13.1 Alle door Textbroker beschikbaar gestelde informatie valt onder volledige geheimhouding ten opzichte van derden, zolang deze niet aantoonbaar publiekelijk bekend is. Zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Textbroker mag dergelijke informatie niet worden vermenigvuldigd of gebruikt. Op verzoek van Textbroker moet alle van Textbroker afkomstige informatie (inclusief kopieën en notities) onmiddellijk en volledig aan Textbroker worden teruggegeven of vernietigd. De plicht tot geheimhouding geldt in het bijzonder voor in het kader van de opdrachtverstrekking ontvangen informatie, inclusief doch niet uitsluitend eventuele klantengegevens of -informatie alsmede de richtlijnen van de klant.

13.2 Textbroker behoudt zich alle rechten met betrekking tot dergelijke informatie voor. Voor zover Textbroker dergelijke informatie van derden heeft ontvangen, geldt dit voorbehoud ook ten gunste van deze derden.

14. Ronselen van klanten

Het ronselen van klanten door de auteur en overeenkomstige intenties om tot een arbeidsrelatie buiten Textbroker om te komen, zijn niet toegestaan. Textbroker heeft het recht de auteur uit te sluiten van de dienst van Textbroker. Andere rechten blijven voorbehouden, in het bijzonder het verhalen van schadevergoeding op de auteur, inclusief aanspraken op misgelopen winst.

15. Communicatie via het Textbroker berichtensysteem

Klanten en auteurs hebben de beschikking over een berichtensysteem dat onderlinge uitwisseling van berichten mogelijk maakt. De verzonden berichten worden door Textbroker doorgestuurd naar de gewenste ontvanger. Een automatische woordfilter controleert alle berichten op strijdigheid met de algemene voorwaarden en fatsoen. Opvallende berichten worden handmatig gecontroleerd en aangepast. In geval van veranderingen aan de inhoud wordt aan de partijen kenbaar gemaakt dat het betreffende bericht door Textbroker is aangepast. Textbroker behoudt zich het recht voor bepaalde berichten niet door te sturen, indien deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden of het geldende recht.

16. Aansprakelijkheid

16.1 Textbroker is, ongeacht uit welke rechtsgrond, alleen aansprakelijk bij opzet en grove nalatigheid door zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers, uitgezonderd bij letsel aan leven, lijf of gezondheid, in geval van overname van een garantie of indien aansprakelijkheid geldt volgens de Duitse productaansprakelijkheidswet.

16.2 De aansprakelijkheid is ook in het geval van een verplichting tot schadevergoeding als gevolg van schending van essentiële contractverplichtingen niet beperkt tot opzet en grove nalatigheid. De aansprakelijkheid voor schade, voortkomend uit schending van essentiële contractverplichtingen, beperkt zich echter tot voor de overeenkomst typische, voorzienbare schade, voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid of aansprakelijkheid geldt vanwege letsel aan leven, lijf of gezondheid, het overnemen van een garantie of de Duitse productaansprakelijkheidswet. Onder essentiële contractverplichtingen worden verplichtingen verstaan die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en waarvan de contractpartner mag verwachten en verwacht dat deze worden nagekomen.

17. Gegevensbeveiliging

Textbroker slaat de in het auteursaccount aanwezige gegevens regelmatig op. Mochten er echter toch gegevens verloren gaan, dan doet Textbroker zijn best om dit te verhelpen c.q. de toestand van voor het verloren gaan van de gegeven te herstellen. Er bestaat hiertoe echter geen verplichting.

18. Privacy

Voor informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring gegevensbescherming (zie www.textbroker.nl/gegevensbescherming).

19. Wijziging van deze algemene voorwaarden

19.1Textbroker behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen. Auteurs worden hierover per brief, fax of e-mail en door middel van de publicatie van de geactualiseerde algemene voorwaarden op www.textbroker.nl/algemene-voorwaarden schriftelijk geïnformeerd.

19.2Indien de auteur niet binnen een periode van drie weken bezwaar aantekent of opzegt, wordt dit gezien als instemming met de nieuwe algemene voorwaarden en worden deze na de door Textbroker bepaalde termijn van kracht. Indien de auteur bezwaar maakt, heeft Textbroker het recht het contract met onmiddellijke ingang te beëindigen.

20. Slotbepalingen

20.1Plaats van nakoming van alle uit dit contract voortvloeiende verplichtingen is de statutaire zetel van Textbroker.

20.2Toepasselijk recht is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

20.3Alle bestaande of toekomstige geschillen die ontstaan uit zakelijke overeenkomsten met handelaren vallen uitsluitend onder de bevoegde rechterlijke instantie in Mainz, Duitsland. Textbroker is tevens bevoegd een aanklacht in te dienen in de plaats van de statutaire zetel van de auteur.

20.4Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden niet doeltreffend of niet uitvoerbaar zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De niet doeltreffende of niet uitvoerbare bepaling wordt vervangen door een bepaling die doeltreffend en uitvoerbaar is en die de niet doeltreffende of niet uitvoerbare bepaling economisch gezien het dichtst benadert. Hetzelfde geldt in het geval van leemtes in de regelgeving.