Skip to main content

If you do not understand this language, you can find the English version of this document here.

In the case of uncertainty in regards to the translation or the interpretation of the General Terms and Conditions or in any other case of doubt, the original text of the General Terms and Conditions shall prevail.

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers en auteurs (versie 5)

 

Algemene voorwaarden klanten

Algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden van
Sario Marketing GmbH
vertegenwoordigd door de directeur
El-Hadi Zahri
An den Grachten 29
D-55120 Mainz
Duitsland

voor klanten van de internetdienst Textbroker

 

Inhoud

 1. Algemeen
 2. Registratie; lidmaatschap
 3. Bestelling van teksten als OpenOrder, DirectOrder of TeamOrder
 4. Bestelling van te editeren teksten
 5. Bestelling van TranslationOrders
 6. Afname door, herzieningsverzoeken van en afwijzingen van teksten door de klant
 7. Verlening van gebruiks- en exploitatierechten
 8. Kosten; afrekening
 9. Opzegging van het lidmaatschap; juridische gevolgen van opzegging
 10. Compensatie; retentie
 11. Werven van auteurs
 12. Communicatie via het Textbroker berichtensysteem
 13. Aansprakelijkheid
 14. Opslaan van gegevens
 15. Privacy
 16. Online geschillenbeslechting
 17. Wijziging van deze Algemene Voorwaarden
 18. Slotbepalingen

 

1. Algemeen

1.1 Sario Marketing GmbH (hierna te noemen ‘Textbroker’) biedt klanten de mogelijkheid om via het platform www.textbroker.nl het laten schrijven of herschrijven van content (over zeer uiteenlopende onderwerpen en in verschillende talen) in opdracht te geven bij Textbroker. Voor het uitvoeren van deze opdrachten schakelt Textbroker bij Textbroker geregistreerde auteurs en editoren (‘auteurs’) in.

1.2 Op alle aanbiedingen, contracten, overeenkomsten en leveringen tussen Textbroker en de klant zijn uitsluitend de onderstaande algemene voorwaarden en alle daarop betrekking hebbende documenten van toepassing.

1.3 Alle aanpassingen en afwijkende voorwaarden van de klant zijn slechts rechtsgeldig, indien deze door Textbroker schriftelijk zijn bevestigd. In tegenspraak zijnde algemene voorwaarden van de klant gelden slechts indien Textbroker hier vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk mee heeft ingestemd.

1.4 Het is de klant bekend dat Textbroker de bij Textbroker in opdracht gegeven teksten nooit zelf schrijft of corrigeert. Textbroker geeft altijd opdracht aan een auteur om de betreffende opdracht te verwerken. Indien geen enkele auteur bereid of in staat is de door de klant in opdracht gegeven tekst te schrijven, beschikt Textbroker over het recht zonder verplichting tot schadeloosstelling van de opdracht van de klant af te zien. Een overeenkomstig recht van de klant tot intrekking van een opdracht voordat de betreffende opdracht door een auteur is aangenomen, blijft onaangetast.

1.5 Klanten handelen in de hoedanigheid van hun (zelfstandige) beroepsuitoefening. Textbroker biedt zijn diensten niet aan consumenten aan.

 

2. Registratie; lidmaatschap

2.1 Klanten dienen zich met behulp van het hiervoor bestemde formulier op www.textbroker.nl bij Textbroker te registreren. Met de aanmelding bij Textbroker aanvaardt de klant de op het tijdstip van registratie geldende algemene voorwaarden van Textbroker. De klant garandeert dat alle door hem verstrekte gegevens juist, volledig en naar waarheid zijn ingevuld. De klant is verplicht zijn gegevens met behulp van het hem ter beschikking gestelde klantnummer (klant-ID) actueel te houden.

2.2 Na afronding van de registratie dient de klant het opgegeven e-mailadres te bevestigen. Als de verifiëring van het e-mailadres geslaagd is, kan de klant vervolgens gebruik maken van de diensten van Textbroker. Er kan echter geen aanspraak worden gemaakt op toelating tot de diensten van Textbroker.

2.3 De registratie geldt voor onbepaalde tijd en is volgens de onder punt 9 genoemde bepalingen opzegbaar. Textbroker legt op www.textbroker.nl een gebruikersaccount voor de klant aan, waartoe de klant voor de duur van de registratie toegang heeft met behulp van zijn inloggegevens.

2.4 De klant kan de inlog- en andere gebruikersgegevens die in het kader van de registratie vermeld dienden te worden (adres, contactinformatie etc.) te allen tijde in zijn gebruikersaccount bekijken en wijzigen.

2.5 De registratie en het account zijn niet overdraagbaar.

2.6 De klant is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn klantgegevens (inloggegevens, klant-ID). Indien de klantgegevens in handen van onbevoegde derden vallen, is de klant verplicht Textbroker hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Textbroker behoudt zich het recht voor het betreffende account te blokkeren.

2.7 Textbroker behoudt zich het recht voor zijn diensten op ieder moment te beëindigen.

 

3. Bestelling van teksten als OpenOrder, DirectOrder of TeamOrder

3.1 Bij het bestellen van een OpenOrder, DirectOrder of TeamOrder geeft de klant naast een omschrijving van de gewenste tekst ook richtlijnen met betrekking tot de titel van de tekst, de onderwerpen, het aantal woorden (minimaal en maximaal), de levertijd en de gewenste kwaliteitsklasse (volgens het Textbroker-systeem van sterrenniveaus) en kan daarnaast nog aanwijzingen geven over het gebruik van sleutelwoorden en hun frequentie (in het vervolg in zijn geheel ‘opdrachtbeschrijving’ genoemd). De klant heeft de mogelijkheid individuele auteurs van opdrachten uit te sluiten, bijvoorbeeld door een auteur op zijn zwarte lijst te zetten.

3.2 De richtlijnen van de klant mogen geen inbreuk (kunnen) maken op of afbreuk (kunnen) doen aan de rechten van derden (bijv. het merken-, namen- of auteursrecht dan wel het recht op gegevensbescherming); lasterlijk zijn of menselijke waarden aantasten; illegaal, seksueel, erotisch, pornografisch, geweld verheerlijkend of aanstootgevend zijn of als dusdanig kunnen worden opgevat; ofwel op andere wijze onrechtmatig zijn. Daarnaast is de bestelling van school- of universiteitsgerelateerde teksten, zoals essays of scripties, niet toegestaan. In dergelijke gevallen behoudt Textbroker zich het recht voor bestellingen van de klant af te wijzen en de klant zo nodig uit te sluiten van het gebruik van de diensten van Textbroker. Andere rechten van Textbroker blijven voorbehouden.

3.3 De klant kan via het klantmenu van Textbroker teksten bij Textbroker bestellen, waarbij hij de keuze heeft uit het rechtstreeks toewijzen van een opdracht aan een bepaalde auteur (‘DirectOrder’ en ‘TeamOrder’) of het aanbieden van de opdracht aan meerdere door Textbroker geselecteerde auteurs (‘OpenOrder’). Ter verduidelijking wordt opgemerkt dat er in beide gevallen geen directe overeenkomst tussen de klant en de auteur tot stand komt.

3.4 In het geval van een OpenOrder biedt Textbroker de opdracht als voor Textbroker te schrijven tekst op het platform van Textbroker aan alle auteurs van de door de klant gewenste kwaliteitsklasse aan, die niet door de klant van aanvaarding van de opdracht zijn uitgesloten.

3.5 De opdracht wordt toegewezen aan de eerste niet op de zwarte lijst staande auteur van het juiste niveau die de opdracht aanneemt.

3.6 De klant heeft tot het moment van aanname van een opdracht door een auteur de mogelijkheid de opdracht in te trekken. In dat geval vervalt de bestelling bij Textbroker.

3.7 In het geval dat de opdracht als DirectOrder wordt geplaatst, selecteert de klant een bepaalde auteur die door Textbroker met de uitvoering van de opdracht wordt belast. Hiervoor staat hem de zoekfunctie op www.textbroker.nl ter beschikking.

3.8 Textbroker biedt de opdracht aan de door de klant geselecteerde auteur aan. Mocht de betreffende auteur de opdracht van Textbroker afwijzen, dan stelt Textbroker de klant hiervan op de hoogte. De betreffende DirectOrder (de bij Textbroker geplaatste opdracht) vervalt daarmee. Reeds aan Textbroker betaalde kosten ontvangt de klant conform punt 8.6 retour, op verdere aanspraken heeft de klant echter geen recht. Wel beschikt de klant over de mogelijkheid de opdracht opnieuw als DirectOrder, TeamOrder of OpenOrder te plaatsen.

3.9 In het geval van een TeamOrder stelt Textbroker de klant een team van auteurs ter beschikking dat de klant zelf samenstelt. Slechts de auteurs die door de klant worden uitgekozen, kunnen de TeamOrders van de klant aannemen en schrijven. Bij het zoeken naar geschikte auteurs kan de klant gebruikmaken van de zoekfunctie op www.textbroker.nl. Een team bestaat minstens uit één auteur, maar bevat in de regel meerdere auteurs die over het door de klant opgegeven thema schrijven. Teams kunnen alleen door klanten opgericht worden. Er zijn twee soorten teams: open teams en gesloten teams. In het geval van een open team kan iedere auteur die aangemeld is bij Textbroker solliciteren om tot het team toegelaten te worden. De auteur(s) die reeds door de klant op de zwarte lijst werd(en) geplaatst, kunnen niet tot dit team toetreden.  In het geval van een gesloten team moet de klant de gewenste auteurs via het Textbroker-platform uitnodigen.

3.10 De opdrachtgever heeft het recht om een kosteloze proeftekst te verlangen van de auteurs die gesolliciteerd hebben om tot het team van de klant toe te treden (open team) of die door de klant uitgenodigd zijn tot het team (gesloten team). Op die manier kan de klant de competentie van de auteur beoordelen alvorens de auteur tot het team toe te laten. Deze tekst kan echter niet zonder toestemming van de auteur door de klant verder gebruikt en/of gepubliceerd worden. De proeftekst blijft het eigendom van de auteur.

3.11 De opdrachtverdeling in een team verloopt op dezelfde manier als bij de OpenOrders, beschreven in paragraaf 3.5. De auteur die door de klant tot het team wordt toegelaten en die als eerste de opdracht aanneemt en de tekst schrijft, ontvangt de vergoeding voor de TeamOrder.

3.12 Een in het kader van de richtlijn gewenste levertermijn is voor Textbroker niet bindend, voor zover deze niet schriftelijk of in een andere tekstvorm (per fax of e-mail) uitdrukkelijk als bindend is overeengekomen.

3.13 De naleving van deze termijn geschiedt onder het voorbehoud dat de auteur die de opdracht heeft aangenomen, de tekst tijdig afrondt en via het platform www.textbroker.nl ter beschikking stelt. De door de klant ingestelde verwerkingstermijn begint te lopen zodra de auteur de opdracht in zijn of haar account aanneemt (‘Ik wil deze tekst schrijven’). De klant dient ervoor te zorgen dat de opdrachtbeschrijving duidelijk geformuleerd is en dat de auteur over alle informatie beschikt die nodig is om de opdracht volgens de wensen van de klant uit te kunnen voeren.

De klant heeft bovendien de mogelijkheid om een gewenste einddatum (‘deadline’) voor de opdracht in te stellen. Uiterlijk op deze datum dient de auteur de tekst in te leveren.  Als de opdracht niet ingeleverd wordt op de gekozen datum, dan heeft de klant de mogelijkheid om de opdracht te verwijderen of opnieuw te plaatsen. Het gereserveerde bedrag voor de opdracht wordt opnieuw beschikbaar gesteld in het account van de klant als de opdracht wordt verwijderd, zoals ook aangegeven in paragraaf 8.6. Er bestaat echter nooit een garantie dat de deadline gehaald wordt.

3.14 Mocht de auteur op moeilijkheden stuiten die het aanhouden van de vastgelegde termijn of het leveren van de gewenste kwaliteit in gevaar zouden kunnen brengen, beschikt de auteur over de mogelijkheid rechtstreeks met de klant in contact te treden via het platform www.textbroker.nl, teneinde overeenstemming over de verdere gang van zaken (bijv. een verlenging van de levertermijn) te bereiken. Wijziging van de opdrachtvoorwaarden is na diens acceptatie uitsluitend mogelijk ten gunste van de auteur, bijvoorbeeld een versoepeling van het vereiste woordaantal of van de levertijd. De klant stelt Textbroker onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen in de richtlijnen. Indien er geen overeenstemming bereikt kon worden, kan de auteur met de knop ‘Afbreken’ in zijn auteursaccount de opdracht beëindigen.

3.15 Indien een tekst niet binnen de bij plaatsing vermelde (vrijblijvende) termijn wordt afgeleverd, de auteur voor afronding van de opdracht sterft of de auteur het schrijven van de tekst conform punt 8.6 afbreekt, beschikt Textbroker in het geval van een OpenOrder over het recht de opdracht opnieuw aan een andere geregistreerde auteur te vergeven. Indien het een DirectOrder betreft, heeft de klant de mogelijkheid de opdracht als nieuwe DirectOrder bij een andere specifieke auteur onder te brengen, of wel als OpenOrder opnieuw te plaatsen. In het geval van een TeamOrder kan Textbroker de opdracht aan een andere auteur van het team toekennen.

3.16 In alle andere gevallen vervalt de opdracht. Reeds aan Textbroker betaalde kosten ontvangt de klant conform paragraaf 1.4 alsook paragraaf 8.13 retour, op verdere aanspraken heeft de klant geen recht.

 

4. Bestelling van te editeren teksten

4.1 Klanten hebben de mogelijkheid om de door Textbroker geschreven content door editoren te laten corrigeren. Deze editoren hebben zich hiervoor gekwalificeerd.

4.2 De auteur die tot het team van editoren is toegelaten en als eerste de correctieopdracht aanneemt (OpenOrder/TeamOrder), ontvangt de vergoeding van de correctieronde.

4.3 De correctie omvat een controle op een correcte spelling en grammatica en een correct gebruik van leestekens. Correcties met betrekking tot de stijl en het herschrijven van de tekst is niet inbegrepen.  De norm die Textbroker hanteert voor de spelling is de Nederlandse spelling zoals aangegeven in de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje).

 

5. Bestelling van TranslationOrders

5.1 Klanten hebben de mogelijkheid om reeds bestaande content – of deze nu op het Textbroker-platform in opdracht werd gegeven of niet – middels een TranslationOrder te laten vertalen, zolang zij beschikken over de gebruiksrechten van de te vertalen content. De klant ontvangt professioneel vertaalde gebruiksklare teksten. De te vertalen tekst mag niet in tegenspraak zijn met rechten van derden (zoals merk-, naam-, auteurs- of gegevensbeschermingsrechten). Bovendien mag de inhoud van te vertalen tekst niet illegaal, seksueel getint, pornografisch, gewelddadig of anderszins aanstootgevend of in strijd met de wet zijn of zo worden gezien. Voorts is het niet toegestaan opleidingsgerelateerde documenten als essays, papers of scripties te laten vertalen. In deze gevallen behoudt Textbroker zich het recht voor de opdracht af te wijzen en eventueel de klant te blokkeren, zodat hij/zij geen verdere bestellingen kan plaatsen. Textbrokers verdere rechten blijven voorbehouden.

De klant ontvangt geautomatiseerd vertaalde gebruiksklare teksten, die door een professionele vertaler zo zijn geredigeerd dat ze leesbaar zijn zonder afbreuk te doen aan de brontekst en de meegegeven instructies.
De automatisch vertaalde tekst wordt echter niet inhoudelijk door de editor aangepast of anderszins herschreven. Het betreft bovendien geen gecertificeerde of gewaarmerkte vertaling. Daarom moeten klanten zich ervan bewust zijn dat niet iedere tekst zich voor een TranslationOrder leent: dit geldt bijvoorbeeld voor medische teksten die directe uitwerkingen op mensenlevens kunnen hebben. Textbroker behoudt zich daarom het recht voor TranslationOrders ook af te wijzen op basis van hierboven niet genoemde juridische redenen, mocht Textbroker twijfelen aan de geschiktheid van de brontekst voor een TranslationOrder.

5.2 Bij het aanmaken van de TranslationOrder voegt de klant de te vertalen tekst in de brontaal op het platform in en kiest vervolgens één of meerdere doeltalen uit waarnaar de tekst dient te worden vertaald. Het aanbod van beschikbare doeltalen kan steeds worden aangepast, dat wil zeggen dat er talen kunnen worden toegevoegd of juist verwijderd. De klant kan geen aanspraak op een bepaalde taal maken.

5.3 De klant kan naast de te vertalen tekst instructies en opmerkingen voor de vertaler meegeven. Verdere communicatie tussen de vertaler en de klant is niet toegestaan. Er wordt een losse opdracht aangemaakt per gekozen doeltaal.

5.4. De vertaling van de door de klant in opdracht gegeven tekst gebeurt automatisch middels AI (Artificial Intelligence). Iedere opdracht wordt echter door een menselijke vertaler geredigeerd en eventueel aangepast voordat de klant de vertaling ontvangt. De opdracht wordt automatisch aan een vertaler toegekend en is in die zin vergelijkbaar met een OpenOrder. Er zijn echter geen verschillende kwaliteitsniveaus („sterrenniveaus“) om uit te kiezen.

5.5 De bewerkingstijd van een TranslationOrder bedraagt over het algemeen 1-5 werkdagen, afhankelijk van het aantal woorden. Op deze bewerkingstijd kan geen aanspraak worden gemaakt.

5.6 De klant wordt verzocht de controle en acceptatie van de ontvangen vertaling binnen afzienbare tijd door te voeren. Er is voor TranslationOrders geen sprake van automatische acceptatie, zoals beschreven in 6.2. De opdracht geldt ook als geaccepteerd en afgerond als en op het moment dat de vertaling door de klant wordt gebruikt.

5.7 TranslationOrder zijn uitgesloten van de onder 6.4-6.6 beschreven regelingen wat betreft het recht op herzieningen. Als de klant niet tevreden is met de afwikkeling van een TranslationOrder, kan hij/zij de TranslationOrder in het klantaccount afwijzen. Deze afwijzing moet worden onderbouwd met objectieve redenen en argumenten. Textbroker gaat vervolgens na of deze afwijzing terecht is.

 

6. Afname door, herzieningsverzoeken van en afwijzingen van teksten door de klant

6.1 Na ter beschikking stelling van een tekst aan de klant kan deze door de klant worden afgenomen. Textbroker garandeert niet de geschiktheid van de tekst voor het door de klant beoogde doeleinde.

6.2 Verzuimt de klant de tekst binnen drie dagen te accepteren, dan geldt de tekst drie dagen na aflevering als aangenomen. Als uitzondering op deze regel gelden de teksten die in het weekend (zaterdag en zondag) automatisch geaccepteerd zouden worden. In dit geval wordt de tekst op hetzelfde tijdstip op de daaropvolgende maandag automatisch geaccepteerd.

6.3 De tekst geldt ook als geaccepteerd op het moment dat deze door de klant wordt gebruikt.

6.4 Bij een OpenOrder, DirectOrder en TeamOrder heeft de klant de mogelijkheid de tekst door de auteur te laten herzien zolang hij deze nog niet heeft geaccepteerd. Via de optie ‘Laten wijzigen’ in zijn klantaccount kan de klant zijn tekst laten verbeteren. In het geval van een herzieningsverzoek dient de klant in het daarvoor bestemde tekstveld zo nauwkeurig mogelijk de gewenste verbeteringen kenbaar te maken. Textbroker draagt er vervolgens zorg voor dat de tekortkomingen door Textbroker zelf of door de betreffende auteur binnen een passende termijn worden verholpen. Als uitzondering op deze herzieningingstermijn geldt het weekend (zaterdag en zondag). Wanneer een auteur dan een herzieningsverzoek ontvangt via het systeem, wordt de termijn voor de tekstherziening verlengd tot op hetzelfde tijdstip op de daaropvolgende maandag.

6.5 Indien de tekst na verbetering nog steeds niet aan de richtlijnen voldoet of indien Textbroker gezien de niet in verhouding staande hoge kosten geen correcties aanbrengt, kan de klant de tekst afwijzen of de vergoeding overeenkomstig verminderen.

6.6 Een verzoek tot afwijzing kan alleen geaccepteerd worden, indien de klant met steekhoudende argumenten aan Textbroker kan aantonen dat de tekst niet aan de richtlijnen voldoet. Bovendien moet de auteur minstens één keer de kans krijgen om zijn tekst te herzien, alvorens de klant kan beslissen om de tekst af te wijzen. De uitzondering hierop zijn teksten die in tegenspraak zijn met de algemene voorwaarden van Textbroker. Die teksten kunnen onmiddellijk door Textbroker afgewezen worden.

 

7. Verlening van gebruiks- en exploitatierechten

7.1 Met de afname en volledige betaling van de betreffende tekst door de klant kent Textbroker de klant een geografisch en qua tijd onbeperkt en exclusief recht toe, de afgenomen tekst te gebruiken, op te slaan, te vermenigvuldigen, te verspreiden, publiekelijk toegankelijk te maken, publiekelijk op te voeren, publiekelijk voor te dragen en publiekelijk te reproduceren. Het gebruiksrecht geldt in principe exclusief (uitsluitend) voor de eerste 10 jaar na levering van de tekst; alleen in uitzonderlijke gevallen, die door de klant moeten worden aangetoond, namelijk als de auteur slechts een ondergeschikte bijdrage levert aan een opdracht, een product of een dienst of als de tekst niet gepubliceerd zal worden, gelden deze exclusieve rechten voor onbepaalde tijd. Er wordt ook verwezen naar § 40a UrhG (Duits auteursrecht), dat op 1 maart 2017 in werking is getreden. Deze rechten zijn overdraagbaar en sublicentieerbaar.

7.2 Indien de klant de tekst niet gebruikt en de auteur zich beroept op zijn recht op herroeping van de gebruiksrechten conform § 41 UrhG (Duitse auteurswet), beschikt Textbroker over het recht tot herroeping van de verlening van het exclusieve gebruiksrecht. De klant behoudt altijd het niet-exclusieve gebruiksrecht voor de betreffende tekst, ook bij een dergelijke herroeping.

7.3 De teksten mogen niet door de klant worden gebruikt voordat een definitieve afname en volledige betaling door de klant heeft plaatsgevonden.

7.4 De klant heeft niet het recht om zich als auteur van teksten uit te geven. In het geval dat de auteur geen afstand doet van zijn contractuele recht om als auteur vermeld te worden, moet met de auteur afgestemd worden onder welke naam de tekst gepubliceerd wordt.

7.5 Textbroker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wettelijke claims van auteurs volgens §§ 32, 32a UrhG.

 

8. Kosten; afrekening

8.1 De voor de betreffende tekst verschuldigde vergoeding alsmede de betalingswijze van deze vergoeding richten zich naar de onderstaande regelingen.

8.2 Aan het begin van de zakelijke relatie maakt Textbroker voor de klant een zogenaamde klantaccount aan. Voordat de klant een tekst kan bestellen, moet hij voldoende tegoed naar dit account overmaken als aanbetaling voor de toekomstige opdracht. Het ‘opladen’ van het saldo op het account gebeurt (voor zover in individuele gevallen niet anders overeengekomen) ofwel door middel van een bank-/giro-overschrijving aan Textbroker, of, bij betaling via de dienst PayPal, na bevestiging van binnenkomst van de betaling aan Textbroker door PayPal.

8.3 Zonder uitdrukkelijke toestemming in individuele gevallen mogen de kosten van een bestelling niet hoger zijn dan het beschikbare tegoed.

8.4 Na de bestelling van een tekst bevriest Textbroker de verwachte voor de opdracht verschuldigde vergoeding.

8.5 Na afname van een OpenOrder, DirectOrder of TeamOrder worden de uiteindelijke kosten, afhankelijk van het aantal daadwerkelijk geschreven woorden dat de afgenomen definitieve versie omvat, ten gunste van Textbroker van het klantaccount afgeboekt. HTML-tags in de tekst worden ook als woorden geteld. Bij TranslationOrders worden de kosten van de tekst bepaald aan de hand van het woordenaantal van de te vertalen brontekst.

8.6 Wanneer de klant de tekst uit terechte overwegingen niet afneemt en de opdracht om die reden wordt geannuleerd, wordt het bedrag weer vrijgegeven. Het bedrag wordt eveneens weer vrijgegeven als Textbroker van een opdracht afziet, als de klant een opdracht conform de regels van deze Algemene Voorwaarde intrekt of wanneer (bij een DirectOrder) de gewenste auteur de betreffende opdracht afwijst.

8.7 De kosten van de bestelling zijn het product van het (maximale) aantal woorden maal de van toepassing zijnde vergoeding per woord. De vergoeding per woord wordt als volgt bepaald:

8.8 Bij een OpenOrder geldt de op het tijdstip van opdrachtverstrekking geldende prijslijst voor klanten op de website www.textbroker.nl.

8.9 Bij een DirectOrder wordt de individuele prijs van de auteur vermeerderd met een procentuele opslag voor Textbroker, zoals die op het moment van opdrachtverstrekking in de actuele prijslijst op de website www.textbroker.nl vermeld staat.

8.10 Bij een TeamOrder wordt de woordprijs die door de klant voor het team is bepaald vermeerderd met een procentuele opslag voor Textbroker, zoals die op het moment van opdrachtverstrekking in de actuele prijslijst op de website www.textbroker.nl vermeld staat.

8.11 Bij een correctieopdracht geldt de op het tijdstip van opdrachtverstrekking geldende prijslijst voor klanten op de website www.textbroker.nl.

8.12 Bij een TranslationOrder gelden de prijzen die per doeltaal zijn vastgelegd op het moment dat de opdracht bij Textbroker wordt geplaatst.

8.13 De klant kan te allen tijde eisen dat vooruitbetalingen aan Textbroker worden terugbetaald, voor zover deze niet zijn gereserveerd voor lopende opdrachten.

8.14 Textbroker behoudt zich het recht voor, voor iedere terugbetaling een onkostenvergoeding te berekenen die overeenkomt met de voor de oorspronkelijke overboeking door Textbroker gemaakte kosten, bijvoorbeeld voor het gebruik van de dienst PayPal. Indien het tegoed drie euro of minder bedraagt, kan Textbroker een onkostenvergoeding gelijk aan het resterende tegoed inhouden. Dit geldt niet wanneer de klant bewijst dat Textbroker geen of minder kosten heeft gemaakt.

 

9. Opzegging van het lidmaatschap; juridische gevolgen van opzegging

9.1 Zowel de klant als ook Textbroker kan deze overeenkomst te allen tijde zonder opgaaf van redenen met ingang van de eerstvolgende maand opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken.

9.2 De mogelijkheid tot buitengewone opzegging wegens zwaarwegende gronden blijft onaangetast. Van zwaarwegende gronden is voor Textbroker in het bijzonder sprake in de volgende gevallen:

9.2.1 niet-naleving van essentiële wettelijke voorschriften alsmede van essentiële bepalingen uit deze algemene voorwaarden door de klant,

9.2.2 lidmaatschap van de klant van, ledenwerving voor of verspreiding van het gedachtengoed van verenigingen of organisaties die door de politie, nationale veiligheidsdienst of kinderbescherming in de gaten worden gehouden,

9.2.3 benadeling door de klant van een of meerdere andere personen via de website van Textbroker (bijv. laster, smaad, belediging, schending van het auteurs- of merkenrecht).

9.3 In het geval van buitengewone opzegging van het lidmaatschap wegens zwaarwegende gronden beschikt Textbroker naast het recht op opzegging met onmiddellijke ingang over de mogelijkheid de klant van verder gebruik van de websites en subpagina’s van Textbroker te weren.

9.4 Alle andere wettelijke of contractuele aanspraken blijven onaangetast.

9.5 Opzegging dient via de website www.textbroker.nl of schriftelijk (bijv. per brief, fax, of e-mail) aan de andere partij kenbaar te worden gemaakt.

9.6 Een opzegging van de klant dient tevens het bij registratie aan de klant verstrekte klant-ID alsmede het bij Textbroker bekende e-mailadres te bevatten.

9.7 Bij opzegging zal Textbroker alle inloggegevens en alle andere opgeslagen persoonsgebonden gegevens van de klant onmiddellijk verwijderen.

9.8 Bij beëindiging van het lidmaatschap betaalt Textbroker de klant een eventueel al aan Textbroker gedane vooruitbetaling in het kader van punt 8.13 terug, voor zover Textbroker geen recht heeft op compensatie c.q. retentie volgens punt 8.14.

 

10. Compensatie; retentie

10.1 De klant kan het retentierecht niet uitoefenen, tenzij de tegenvordering van de klant uit dezelfde contractuele verhouding stamt en onbetwist of rechtsgeldig is vastgesteld.

10.2 Een vereffening door de klant is alleen mogelijk met onbetwiste of rechtsgeldige vorderingen.

 

11. Werven van auteurs

11.1 Het werven van auteurs door de klant en overeenkomstige intenties om tot een arbeidsrelatie buiten Textbroker om te komen, zijn niet toegestaan. Textbroker heeft het recht de klant uit te sluiten van de diensten van Textbroker. Andere rechten blijven voorbehouden, in het bijzonder het verhalen van schadevergoeding op de klant, inclusief aanspraken op misgelopen winst.

 

12. Communicatie via het Textbroker berichtensysteem

12.1 Klanten en auteurs hebben de beschikking over een berichtensysteem dat onderlinge uitwisseling van berichten mogelijk maakt. De verzonden berichten worden door Textbroker doorgestuurd naar de gewenste ontvanger. Een automatische woordfilter controleert alle berichten op strijdigheid met de algemene voorwaarden en fatsoen. Opvallende berichten worden handmatig gecontroleerd en aangepast. In geval van veranderingen aan de inhoud wordt aan de partijen kenbaar gemaakt dat het betreffende bericht door Textbroker is aangepast. Textbroker behoudt zich het recht voor, bepaalde berichten niet door te sturen indien deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden of het geldende recht.

 

13. Aansprakelijkheid

13.1 Textbroker is, ongeacht uit welke rechtsgrond, alleen aansprakelijk bij opzet en grove nalatigheid door zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers, uitgezonderd bij letsel aan leven, lijf of gezondheid, in geval van overname van een garantie of indien aansprakelijkheid geldt volgens de Duitse productaansprakelijkheidswet.

13.2 De aansprakelijkheid is ook in het geval van een verplichting tot schadevergoeding als gevolg van schending van essentiële contractverplichtingen niet beperkt tot opzet en grove nalatigheid. De aansprakelijkheid voor schade, voortkomend uit schending van essentiële contractverplichtingen, beperkt zich echter tot voor de overeenkomst typische, voorzienbare schade, voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid of aansprakelijkheid geldt vanwege letsel aan leven, lijf of gezondheid, het overnemen van een garantie of de Duitse productaansprakelijkheidswet. Onder essentiële contractverplichtingen worden verplichtingen verstaan die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en waarvan de contractpartner mag verwachten en verwacht dat deze worden nagekomen.

13.3 Textbroker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de permanente beschikbaarheid van het systeem van Textbroker en de via de websites van Textbroker of subpagina’s beschikbare diensten.

13.4 Ter verheldering wordt opgemerkt dat Textbroker niet verantwoordelijk is voor vertragingen of gebrekkige uitvoering van opdrachten als gevolg van aan de klant te wijten beperkingen, onduidelijkheden of onjuistheden met betrekking tot de opdracht(-beschrijving), bij de opdrachtverzending c.q. -verstrekking of bij de invoering van de opdrachtgegevens.

 

14. Opslaan van gegevens

14.1 Textbroker slaat de in het auteursaccount aanwezige gegevens regelmatig op. Mochten er echter toch gegevens verloren gaan, dan doet Textbroker zijn best om dit te verhelpen c.q. de toestand van voor het verloren gaan van de gegevens te herstellen. Er bestaat hiertoe echter geen verplichting.

 

15. Privacy

15.1 De klant en Textbroker hebben het recht om persoonsgegevens van ondergetekende op te slaan, te verwerken en te gebruiken. Hierbij wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht genomen. Hierin wordt met name gestipuleert dat: medewerkers die met de persoonsgegevens werken een privacyverklaring af moeten leggen of onderhevig zijn aan een wettelijk geregelde geheimhoudingsplicht; persoonsgegevens zonder toestemming van de auteur alleen binnen AVG richtlijnen bewerkt mogen worden; persoonsgegevens, in overeenstemming met artikel 32 AVG, met technische en organisatorische middelen voldoende beschermd worden; Textbroker wordt vrijgesteld van claims van derden en betrokkenen als de auteur een bepaling uit AVG niet goed opvolgt en als er bewijs is dat hij niet in overeenstemming met artikel 5 sectie 2 AVG heeft gehandeld; het overdragen van auteursgegevens aan Textbroker alleen in overeenstemming met de voorschriften van AVG (met name als het gaat om: rechtmatige overdraagbaarheid, voldoen aan transparantievereisten en rechten van betrokkenen) plaatsvindt. Bij bepaalde verwerkingsactiviteiten is het noodzakelijk dat daarvoor tussen beide partijen een contractuele verplichting bestaat.

15.2 Om het automatisch invullen van ons contactformulier, de login en de aanmeldingspagina te verhinderen, wordt de dienst reCaptcha van de onderneming Google Inc. (‘Google’) ingezet. Deze maatregel is noodzakelijk om te kunnen verifiëren of de aanmelding door een mens of middels een geautomatiseerd proces gebeurd is. Bij de afgifte worden het IP-adres en eventuele andere gegevens die de dienst reCaptcha nodig heeft aan Google verzonden. Deze gegevens vallen onder het afwijkende privacybeleid van Google. Meer informatie over het privacybeleid van Google vind je hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

15.3 Voor informatie over gegevensbescherming verwijzen wij je naar onze verklaring gegevensbescherming (zie https://www.textbroker.nl/gegevensbescherming).

 

16. Online geschillenbeslechting

16.1 De Europese Commissie stelt een platform ter beschikking voor online geschillenbeslechting (‘OS-platform’) tussen ondernemingen en consumenten. Het OS-platform vind je via http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Textbroker is verplicht om geschillen met de consument voor een geschillencommissie te beslechten. Consumenten kunnen zich hiervoor wenden tot:

Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC)
Adres: Bordewijklaan 46, 2591RX, Den Haag
Website: http://degeschillencommissie.nl

 

17. Wijziging van deze Algemene Voorwaarden

17.1 Textbroker behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen. Klanten worden hierover per brief, fax of e-mail en door middel van de publicatie van de geactualiseerde algemene voorwaarden op www.textbroker.nl/algemene-voorwaarden schriftelijk geïnformeerd.

17.2 Indien de klant niet binnen een periode van drie weken bezwaar aantekent of opzegt, wordt dit gezien als instemming met de nieuwe algemene voorwaarden en worden deze na de door Textbroker bepaalde termijn van kracht. Indien de klant bezwaar maakt, heeft Textbroker het recht het contract met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

18. Slotbepalingen

18.1 Plaats van nakoming van alle uit dit contract voortvloeiende verplichtingen is de statutaire zetel van Textbroker.

18.2 Toepasselijk recht is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

18.3 Alle bestaande of toekomstige geschillen die ontstaan uit zakelijke overeenkomsten met handelaren vallen uitsluitend onder de bevoegde rechterlijke instantie in Mainz, Duitsland. Textbroker is tevens bevoegd een aanklacht in te dienen in de plaats van de statutaire zetel van de klant.

18.4 In het geval dat een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet doeltreffend of niet uitvoerbaar zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

18.5 De niet doeltreffende of niet uitvoerbare bepaling wordt vervangen door een bepaling die doeltreffend en uitvoerbaar is en die de niet doeltreffende of niet uitvoerbare bepaling economisch gezien het dichtst benadert.

18.6 Hetzelfde geldt in het geval van leemtes in de regelgeving.

Algemene voorwaarden auteurs

Algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden van
Sario Marketing GmbH
vertegenwoordigd door de directeur
El-Hadi Zahri
An den Grachten 29
D-55120 Mainz
Duitsland

voor auteurs van de internetdienst Textbroker

 

Inhoud

 1. Algemeen
 2. Registratie
 3. OpenOrder/ DirectOrder/ TeamOrder; opdrachtverstrekking
 4. Verwerking van te editeren teksten
 5. Inlevering van teksten; levertermijn
 6. Basisregels
 7. Verlening van uitgebreide gebruiks- en exploitatierechten
 8. Vermogen tot toekenning van rechten; overtredingen; vrijstelling
 9. Afname door, herzieningsverzoeken van en afwijzingen van teksten door de klant
 10. Vergoeding
 11. Creditering van vergoedingen; uitbetaling
 12. Opzegging; juridische gevolgen van opzegging
 13. Compensatie; retentie
 14. Geheimhouding
 15. Ronselen van klanten
 16. Communicatie via het Textbroker berichtensysteem
 17. Aansprakelijkheid
 18. Gegevensbeveiliging
 19. Privacy
 20. Online geschillenbeslechting
 21. Wijziging van deze algemene voorwaarden
 22. Slotbepalingen

 

1. Algemeen

1.1 Sario Marketing GmbH (hierna te noemen ‘Textbroker’ ) biedt auteurs de mogelijkheid via het platform www.textbroker.nl tegen een vergoeding teksten te schrijven over onderwerpen die door klanten van Textbroker (‘Klanten’) worden voorgedragen. Textbroker stelt deze teksten vervolgens aan zijn klanten ter beschikking.

1.2 Voor de betrekking tussen Textbroker en de auteur, inclusief de opstelling en de licentieverlening van de tekst, gelden uitsluitend de onderstaande algemene voorwaarden en de daarop betrekking hebbende documenten.

1.3 Textbroker garandeert niet dat de auteur via Textbroker dergelijke opdrachten krijgt. Textbroker is tevens niet verplicht de auteur opdrachten te verschaffen. Concreet verstrekt de klant de opdracht aan Textbroker om een bepaalde tekst op te stellen aan de hand van een door de klant gekozen titel, sleutelwoorden of thema. De klant kan aan een auteur ook een correctieopdracht toewijzen. Een bij Textbroker geregistreerde auteur met de gewenste kwalificatie aanvaardt vervolgens de opdracht om de betreffende tekst op te stellen of de tekst te corrigeren.

1.4 De auteur maakt geen aanspraak op publicatie van de teksten. Het staat Textbroker, de klanten en hun afnemers vrij, zonder opgaaf van redenen van publicatie van teksten af te zien.

1.5 Auteurs zijn natuurlijke personen en handelen niet als consument.

1.6 Alle aanpassingen en afwijkende voorwaarden van de auteur zijn slechts rechtsgeldig, indien deze door Textbroker schriftelijk zijn bevestigd. In tegenspraak zijnde algemene voorwaarden van de auteur gelden slechts indien Textbroker hiervoor vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verleend. De aanname van teksten zonder uitdrukkelijke tegenspraak geldt niet als erkenning van of instemming met de algemene voorwaarden van de auteur.

 

2. Registratie

2.1 Auteurs dienen zich met behulp van het hiervoor bestemde formulier op www.textbroker.nl bij Textbroker te registreren. Met de aanmelding bij Textbroker aanvaardt de auteur de op het tijdstip van registratie geldende algemene voorwaarden van Textbroker. De auteur garandeert dat alle door hem verstrekte gegevens juist, volledig en naar waarheid zijn ingevuld. De auteur is verplicht zijn gegevens met behulp van het hem ter beschikking gestelde auteursnummer (auteurs-ID) actueel te houden.

2.2 Als de registratie is geslaagd, dient de auteur het aangegeven e-mailadres te bevestigen en vervolgens een schrijfproef af te leggen in de vorm van een zelfgeschreven tekst over een willekeurig thema. Aanwijzingen met betrekking tot de schrijfproef worden de auteur door Textbroker medegedeeld zodra de registratie is geslaagd. Na controle en acceptatie van de proeftekst door Textbroker wordt de auteur bij Textbroker geregistreerd en in een bepaalde van zijn niveau afhangende klasse ingedeeld. Er bestaat geen recht op de diensten van Textbroker.

2.3 De auteur verleent Textbroker bij het inleveren van de schrijfproef het recht, de proeftekst in het kader van het registratieproces gratis te gebruiken. Textbroker eigent zich hiermee al deze rechten toe. Voor zover in individuele gevallen niet anders overeengekomen, gebruikt Textbroker de proeftekst uitsluitend in het kader van de registratieprocedure en niet ter publicatie of voor verkoop aan klanten.

2.4 Textbroker behoudt zich het recht voor het kwaliteitsniveau van de auteur te controleren en zo nodig de classificatie te wijzigen. De aanpassing van de classificatie geschiedt naar goeddunken van Textbroker. Hierbij houdt Textbroker rekening met onder meer de kwaliteit van de teksten van de auteur sinds de laatste kwaliteitscontrole alsmede met de werkhouding (het nakomen van levertermijnen, het aantal benodigde herzieningen, het aantal afgebroken opdrachten etc.).

2.5 De auteur kan de inlog- en andere in het kader van de registratie vermelde gebruikersgegevens (adres, contactinformatie etc.) te allen tijde in zijn gebruikersaccount bekijken en wijzigen.

2.6 De registratie geldt voor onbepaalde tijd en is volgens de bepalingen genoemd onder punt 12 voor zowel de auteur als Textbroker opzegbaar. Zolang de auteur bij Textbroker is geregistreerd heeft hij beschikking over een gebruikersaccount op het platform www.textbroker.nl, waartoe de auteur met behulp van zijn inloggegevens toegang verkijgt.

2.7 De registratie en het account zijn niet overdraagbaar. Iedere auteur mag slechts één account openen. Ieder account mag slechts door één auteur worden gebruikt.

2.8 De auteur is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn auteursgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord, auteurs-ID). Indien de auteursgegevens in handen van onbevoegde derden vallen, dient Textbroker hiervan onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht. Textbroker behoudt zich het recht voor het betreffende account te blokkeren.

2.9 Textbroker behoudt zich het recht voor zijn diensten op ieder moment te beëindigen.

 

3. OpenOrder/ DirectOrder/ TeamOrder; opdrachtverstrekking

3.1 Klanten hebben de mogelijkheid bij Textbroker teksten te bestellen bij bepaalde auteurs (‘DirectOrder’/’TeamOrder’) of Textbroker een auteur te laten selecteren (‘OpenOrder’). De bestelling van de klant (‘Opdracht’) bevat naast de beschrijving van de gewenste tekst tevens richtlijnen met betrekking tot de titel van de tekst, het onderwerp, het aantal woorden (minimaal en maximaal), de levertijd en het gewenste niveau (volgens het Textbroker-systeem met sterrenclassificatie) en kan bovendien nog richtlijnen bevatten voor het gebruik van sleutelwoorden en hun frequentie (in zijn geheel ‘opdrachtbeschrijving’).

3.2 In het geval van een DirectOrder biedt Textbroker de opdracht via het platform www.textbroker.nl aan de auteur aan. Textbroker kan de opdracht tot het moment van aanname door de auteur te allen tijde intrekken. Ter verheldering wordt opgemerkt dat ook in het geval van een DirectOrder geen directe overeenkomst tussen de klant en de auteur tot stand komt.

3.3 In het geval van een OpenOrder biedt Textbroker de opdracht via het platform van Textbroker aan alle auteurs die zijn ingedeeld in de in de richtlijnen vastgelegde kwaliteitsklasse en die niet door de klant zijn uitgesloten van aanname van de opdracht (bijv. d.m.v. de zwarte lijst van de betreffende klant) aan. Textbroker kan de opdracht tot het moment van aanname door een auteur te allen tijde intrekken. De opdracht wordt toegewezen aan de niet op de zwarte lijst van de betreffende klant staande auteur met de juiste classificatie, die als eerste het aanbod aanneemt.

3.4 In het geval van een TeamOrder biedt Textbroker via het platform de opdracht aan de auteurs aan die door de klant of door Textbroker tot het team uitgenodigd zijn en die deze uitnodiging aanvaard hebben. Een team bestaat minstens uit één auteur, maar bevat in de regel meerdere auteurs die over het door de klant opgegeven thema willen schrijven. Teams kunnen alleen door klanten of door Textbroker opgesteld worden. Auteurs kunnen niet zelf besluiten een team op te richten. Er zijn twee soorten teams: open teams en gesloten teams. In het geval van een open team kan iedere auteur die aangemeld is bij Textbroker solliciteren om tot het team toegelaten te worden. De auteur(s) die reeds door de klant op de zwarte lijst werd(en) geplaatst, kunnen niet tot dit team toetreden.  In het geval van een gesloten team moet de klant de gewenste auteurs via het Textbroker-platform uitnodigen.

3.5 De opdrachtgever heeft het recht om een kosteloze proeftekst te verlangen van de auteurs die gesolliciteerd hebben om tot het team van de klant toe te treden (open team) of die door de klant uitgenodigd zijn tot het team (gesloten team). Op die manier kan de klant de competentie van de auteur beoordelen alvorens de auteur tot het team toe te laten. Deze tekst kan echter niet zonder toestemming van de auteur door de klant verder gebruikt en/of gepubliceerd worden. De proeftekst blijft het eigendom van de auteur.

3.6 De opdrachtplaatsing in een team verloopt op dezelfde manier als bij de OpenOrders, beschreven in punt 3.3. De auteur die door de klant tot het team werd toegelaten en die als eerste de opdracht aanneemt en schrijft, ontvangt de toeslag vergoeding voor de TeamOrder.

 

4. Verwerking van te editeren teksten

4.1 Klanten hebben de mogelijkheid om de door Textbroker geschreven content door auteurs te laten corrigeren. Deze auteurs hebben zich hiervoor gekwalificeerd. Auteurs kunnen zich voor de correctieopdrachten kwalificeren door een bepaald sterrenniveau te hebben en door een aantal tests succesvol te doorlopen. Een ‘recht’ op toelating tot het correctieteam bestaat niet en het recht kan enkel door Textbroker worden toegekend).

4.2 De auteur die tot het team van editoren is toegelaten en als eerste de correctieopdracht aanneemt (OpenOrder/TeamOrder), ontvangt de vergoeding van de correctieronde.

4.3 De correctie omvat een controle op een correcte spelling en grammatica en een correct gebruik van leestekens. Correcties met betrekking tot de stijl en het herschrijven van de tekst is niet inbegrepen.  De norm die Textbroker hanteert voor de spelling is de Nederlandse spelling zoals aangegeven in de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje).

 

5. Inlevering van teksten; levertermijn

5.1 Na aanname van een opdracht stelt de auteur de tekst conform de richtlijnen van de klant op. De auteur heeft de mogelijkheid de teksten in het menu van zijn gebruikersaccount in het daarvoor bedoelde tekstveld (‘editor’) te schrijven. Het inleveren van de tekst bij Textbroker geschiedt altijd via het gebruikersaccount.

5.2 De auteur levert de betreffende tekst voor het verstrijken van de in de opdracht vermelde deadline in.

5.3 De teksten dienen bij inlevering volledig te zijn.

5.4 Indien een levertermijn door eigen schuld niet wordt nagekomen, is de auteur in gebreke. Hiervoor gelden de wettelijke voorschriften, voor zover hierna niet anders is overeengekomen. De onvoorwaardelijke acceptatie van een te laat geleverde tekst betekent niet dat afstand wordt gedaan van aanspraken waarop Textbroker vanwege de te late levering recht heeft.

5.5 Mocht de auteur op moeilijkheden stuiten die het aanhouden van de vastgelegde termijn of het leveren van de gewenste kwaliteit in gevaar zouden kunnen brengen, beschikt de auteur over de mogelijkheid rechtstreeks met de klant in contact te treden via het platform www.textbroker.nl (conform punt 16), teneinde overeenstemming te bereiken over de verdere gang van zaken (bijv. een verlenging van de levertermijn). De klant stelt Textbroker via zijn klantmenu op de hoogte van wijziging van de richtlijnen.

5.6 Indien er geen overeenstemming bereikt kon worden, kan de auteur met de knop ‘Afbreken’ in zijn auteursaccount de opdracht beëindigen. De auteur maakt dan geen aanspraak op een vergoeding. Verder behoudt Textbroker zich het recht voor bij het afbreken van een tekst de auteur in een lagere kwaliteitsklasse in te schalen of, in het geval van het herhaaldelijk afbreken van opdrachten, een auteur uit te sluiten van het gebruik van Textbroker.

 

6. Basisregels

6.1 De auteur mag geen teksten inleveren die inbreuk maken op, afbreuk doen of eventueel afbreuk kunnen doen aan de rechten van derden (bijv. het merken-, naams-, auteursrecht of het recht op gegevensbescherming); lasterlijk zijn of menselijke waarden aantasten; illegaal, seksueel, erotisch of pornografisch zijn; geweld verheerlijken, aanstootgevend zijn of hiervoor aangezien kunnen worden; of op andere wijze onrechtmatig zijn. Bovendien mag de auteur geen school-of universiteitsopdrachten, zoals essays of scripties, voor derden schrijven.

6.2 De auteur verbindt zich tot inlevering van uitsluitend zorgvuldig en zelf geschreven teksten, waarvan alle gebruiks- en exploitatierechten in handen zijn van uitsluitend de auteur zelf. Het is niet toegestaan om teksten op te stellen met behulp van tekstgeneratoren of automatische vertaaltools.

6.3 Bij schending van de onder punt 6 vermelde verplichtingen geldt punt 8.2.

 

7. Verlening van uitgebreide gebruiks- en exploitatierechten

7.1 De auteur kent Textbroker bij deze voor elke ingeleverde tekst het inhoudelijk, geografisch en qua tijd ongelimiteerd, alomvattend, onherroepelijk, exclusief, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht toe om iedere afgenomen tekst op alle denkbare en ondenkbare manieren te gebruiken, te bewerken en in bewerkte vorm te gebruiken.

7.2 Textbroker wordt in het bijzonder het recht toegekend de betreffende tekst op te slaan, redactioneel te veranderen, te vermenigvuldigen, te bewerken, publiekelijk toegankelijk te maken, publiekelijk op te voeren, publiekelijk voor te dragen, publiekelijk te reproduceren of op andere manieren te gebruiken.

7.3 De omvattende toekenning van rechten van de auteur aan Textbroker conform punt 7.1 strekt zich, zonder zich hiertoe te beperken, in het bijzonder uit tot de volgende gebruiks- en exploitatierechten:
– het recht op vermenigvuldiging van de betreffende tekst op iedere gewenste manier, in het bijzonder op elke willekeurige analoge en digitale beeld- en geluidsdrager (bijv. cd, cd-rom, dvd, geheugenkaarten, harde schijven, USB-sticks, videocassettes) en in willekeurige media en drukvormen (bijv. tijdschriften, kranten, vaktijdschriften, plakkaten, flyers, brochures, nieuwsbrieven);
– het recht op verspreiding en verhuur van de geproduceerde vermenigvuldigingen via alle distributiekanalen (in het bijzonder groot- en kleinhandel, online-shops, e-commerce platformen, verkoopevenementen, beurzen en direct marketing kanalen als tv-winkelkanalen en postorderbedrijven);
– het recht de tekst tentoon te stellen en voor te dragen, in het bijzonder op alle mogelijke verkoop- en marketingevenementen (bijv. beurzen, klantpresentaties), in de openbare ruimte, in openbare gebouwen etc.;
– het recht de teksten in willekeurige elektronische communicatienetwerken (bijvoorbeeld internet, online-diensten, e-maildiensten, mobiele netwerken) en elektronische databanken op te nemen, daar tijdelijk of permanent op te slaan en aan leden van openbare en besloten gebruikersgroepen voor gebruik ter beschikking te stellen;
– het recht de teksten op alle kabel-, draadloze, digitale en analoge uitzend- en ontvangstmanieren, in het bijzonder via kabel, ether, vaste en mobiele satellietnetwerken en alle radiogolfmethodes (onder meer GSM, GPRS, UMIS, WAN, LAN, WLAN, breedband etc.) en met het gebruik van alle protocollen en talen (in het bijzonder TCP-IP, IP, HTTP, WAP, HTML, I-HTML, XML etc.), aan leden van besloten en openbare gebruikersgroepen, vanuit elke willekeurige locatie en op elk willekeurig moment, synchroon of successief voor gebruik toegankelijk te maken, uit te zenden en via ieder stationair en mobiel apparaat (bijv. pc, notebook, personal digital assistant, mobiele telefoon, tv-apparaten), ook met bedoeling deze op te slaan en interactief te gebruiken, te doen toekomen;
– het recht de teksten zonder toestemming van de auteur naar eigen goeddunken te bewerken of te laten bewerken, te veranderen, met andere diensten en handelingen van Textbroker of derden te verbinden of op enige andere wijze vorm te geven en de daaruit resulterende producten op dezelfde manier als de oorspronkelijke versies te gebruiken.

7.4 Het toekennen van rechten geschiedt altijd onafhankelijk van of het gebruik van teksten door derden, in het bijzonder door klanten van Textbroker, al dan niet tegen betaling wordt toegestaan.

7.5 Bovenstaande toekenning van rechten geldt als dusdanig voor zover de teksten of delen daarvan onder bescherming staan van het octrooi-, naam-, titel-, merken-, teken- of enig ander recht.

7.6 De auteur staat Textbroker en de klant de eerste publicatie van de tekst toe.

7.7 De auteur moet bij het aannemen van opdrachten per afzonderlijk geval beslissen of hij volhardt in zijn contractuele recht om expliciet als auteur van de betreffende tekst genoemd te worden. In het geval dat de auteur niet volhardt in dit recht en de klant toch een auteur wilt benoemen moet dit tussen beide partijen afgestemd worden via het Textbroker berichtensysteem.

7.8 Voor zover de auteur met het oog op de onder punt 7 genoemde rechten conform § 41 UrhG (Duitse auteurswet) over het recht op herroeping beschikt, ziet de auteur af van de uitoefening van dat recht voor de duur van vijf jaar na het ontstaan van het herroepingsrecht. Ook in het geval van een herroeping behoudt Textbroker conform punt 7 het niet-exclusieve gebruiksrecht voor de betreffende tekst. Uitsluiting van het herroepingsrecht op andere gronden blijft onaangetast.

7.9 Textbroker aanvaardt reeds bij deze de toekenning van het gebruiksrecht in het kader van punt 7. De toekenning van het gebruiksrecht is met de overeengekomen vergoeding vereffend.

 

8. Vermogen tot toekenning van rechten; overtredingen; vrijstelling

8.1 De auteur zegt toe, Textbroker alle rechten conform punt 7 toe te kunnen kennen en garandeert dat alle auteursrechten van de betreffende teksten, evenals alle hierop betrekking hebbende gebruiks- en exploitatierechten, uitsluitend in handen zijn van de auteur. Bovendien verzekert de auteur dat de teksten vrij zijn van octrooirechten van derden c.q. dat de auteur bijtijds over alle voor het overeengekomen gebruik en de overeengekomen exploitatie benodigde rechten van derden op de teksten of hun inhoud zal beschikken.

8.2 Handelt de auteur in strijd met een of meerdere onder punt 6 of punt 8.1 genoemde bepalingen, dan kan Textbroker de rechten conform punt 9 doen gelden en in het bijzonder correcties verlangen. Bovendien behoudt Textbroker zich in het geval van overtredingen (vooral van punt 8.1) het recht om teksten van de auteur zonder de mogelijkheid om de tekst te verbeteren af te wijzen of in de toekomst niet meer aan te nemen, of de auteur de toegang tot de diensten van Textbroker te ontzeggen, alsmede het doen gelden van alle volgens de wet en deze algemene voorwaarden op de auteur betrekking hebbende rechten en plichten. De auteur vrijwaart Textbroker bovendien geheel van alle claims en kosten (inclusief overeenkomstige rechtsvervolgings- en verweerkosten), die op Textbroker verhaald kunnen worden als gevolg van een overtreding van de auteur van een of meerdere onder punt 6 of punt 8.1 genoemde bepalingen.

 

9. Afname door, herzieningsverzoeken van en afwijzingen van teksten door de klant

9.1 De afname van de ingeleverde tekst door Textbroker geschiedt door middel van afname van de tekst door de klant tegenover Textbroker. Voldoet de tekst niet aan de richtlijnen, druist deze in tegen punt 6 of punt 8.1, of is hij op enig andere manier niet correct of foutief, dan kan Textbroker de levering van een foutloze, acceptabele tekst binnen een door Textbroker gestelde termijn eisen.

Is de opnieuw ingeleverde tekst ook niet acceptabel of levert de auteur binnen de gestelde termijn geen nieuwe/ gecorrigeerde tekst aan, dan heeft Textbroker het recht om opnieuw de levering van een acceptabele tekst te eisen, van de opdrachtverlening aan de auteur af te zien of de betaling te verminderen. Indien Textbroker nogmaals de levering van een acceptabele tekst eist, dan geldt deze subparagraaf overeenkomstig.

9.2 Textbroker kan na afname van de tekst een herziening of een nieuwe tekst eisen indien de tekst niet aan de richtlijnen voldoet, strijdig is met punt 6 of punt 8.1 of op enig andere manier niet correct of foutief is. Opdrachten, die in tegenspraak zijn met de algemene voorwaarden, kunnen door Textbroker onmiddellijk afgewezen worden en aan de auteur onttrokken worden. Deze opdrachten worden niet vergoed. De auteur is verplicht om de correcties, volgens de eisen van Textbroker of de klant, binnen een door Textbroker gestelde termijn uit te voeren.

Gebeurt dit niet, voldoet de tekst nog steeds niet aan de richtlijnen of is de tekst op enig andere manier niet correct of foutief, dan heeft Textbroker het recht opnieuw herziening of een nieuwe versie te eisen, geheel van de opdrachtverlening aan de auteur af te zien, de betaling te verminderen of een herziening van de tekst op kosten van de auteur uit te voeren. De onkostenvergoeding in het geval van tekstherziening is beperkt tot de maximaal door de auteur te ontvangen vergoeding. Indien Textbroker nogmaals een herziening of een nieuwe versie eist, dan geldt deze subparagraaf opnieuw.

Als uitzondering op de herzieningstermijn geldt het weekend (zaterdag en zondag). Wanneer een auteur via het syteem een herzieningsverzoek ontvangt, wordt de termijn die de auteur ter beschikking staat verlengd tot op hetzelfde tijdstip op de daaropvolgende maandag.

Het door de klant terugtrekken van een opdracht nadat reeds een tekst ingeleverd is door de auteur (‘afwijzing’) kan enkel door Textbroker worden toegelaten indien de klant met steekhoudende argumenten aan Textbroker kan aantonen dat de tekst niet aan de richtlijnen voldoet. De auteur moet minstens één kans krijgen om de tekst aan te passen op basis van een herzieningsverzoek alvorens de tekst kan worden afgewezen door de klant. Als uitzondering hierop gelden de teksten die ingaan tegen de algemene voorwaarden van Textbroker. In dat geval kan Textbroker de tekst onmiddellijk afwijzen.

9.3 Zowel in geval van punt 9.1 als van punt 9.2 kan Textbroker bij een OpenOrder en TeamOrder de opdracht van de klant na terugtrekking van de opdrachtverlening opnieuw aan alle in aanmerking komende auteurs aanbieden (conform punt 3.3 alsook punt 3.4). In geval van een DirectOrder geldt dit alleen als de klant aan Textbroker laat weten hiermee akkoord te gaan.

9.4 Als de klant de tekst niet accepteert, ook al voldoet de tekst aan de vereisten, dan geldt de tekst drie dagen na het inleveren als geaccepteerd. Wanneer dit moment tijdens het weekend valt, dan wordt de tekst op de daaropvolgende maandag automatisch geaccepteerd.

De tekst wordt ook als geaccepteerd beschouwd wanneer en op het moment dat de klant de tekst gebruikt.

9.5 Andere rechten van Textbroker blijven onaangetast.

 

10. Vergoeding

10.1 Als de auteur een opdracht van Textbroker naar behoren heeft uitgevoerd en Textbroker de tekst heeft afgenomen, heeft de auteur recht op vergoeding tegenover Textbroker.

10.1.1 In het geval van een OpenOrder is de vergoeding conform de prijs per woord van de op het tijdstip van de opdrachtverstrekking geldende vergoedingstabel voor auteurs op de website www.textbroker.nl, waarmee de auteur bij aanname van de opdracht akkoord gaat.

10.1.2 Bij een DirectOrder kan de auteur de hoogte van zijn/haar geschikte vergoeding per woord zelf bepalen. Hier bovenop zet Textbroker een procentuele toeslag volgens de op het tijdstip van de opdrachtverstrekking geldende vergoedingstabel. De hoogte van de vergoedingsaanspraak van de auteur tegenover Textbroker hangt af van de door de auteur bepaalde prijs per woord, niet van de door Textbroker aan de klant berekende totaalprijs.

10.1.3 Bij een TeamOrder wordt de woordprijs die door de klant voor het team is bepaald vermeerderd met een procentuele opslag voor Textbroker, zoals die op het moment van opdrachtverstrekking in de actuele prijslijst op de website www.textbroker.nl vermeld staat.

10.1.4 Bij een correctieopdracht geldt de op het tijdstip van opdrachtverstrekking geldende prijslijst voor klanten op de website www.textbroker.nl.

10.2 De vergoeding voor een opdracht wordt berekend aan de hand van de op dat moment geldende betaling per woord, vermenigvuldigd met het aantal woorden van de afgenomen tekst tot maximaal het maximum aantal woorden dat de klant bij de bestelling heeft aangegeven (conform punt 3.1). De auteur ontvangt geen vergoeding voor niet afgenomen teksten.

10.3 De auteur heeft geen recht op vergoeding als een tekst de rechten van derden schendt, in het bijzonder het intellectuele eigendom of het algemene persoonlijkheidsrecht. Een reeds betaalde vergoeding moet door de auteur worden terugbetaald. Andere rechten van Textbroker blijven onaangetast.

10.4 De auteur is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de vergoeding bij de Belastingdienst.

 

11. Creditering van vergoedingen; uitbetaling

11.1 Zolang de auteur bij Textbroker staat geregistreerd, crediteert Textbroker alle honoraria voor de auteur tot het moment van uitbetaling. Creditering vindt plaats nadat de klant de tekst van Textbroker heeft afgenomen. Er wordt geen rente betaald.

11.2 De auteur kan uitbetaling van vergoedingen aanvragen vanaf een saldo van tien euro, voor zover er in deze algemene voorwaarden geen afwijkende regelingen zijn opgenomen.

11.3 De uitbetaling van de vergoeding gebeurt uitsluitend op verzoek van de auteur. Verder kunnen uitbetalingen alleen plaatsvinden als de auteur aan Textbroker een bank-/ girorekening heeft doorgegeven waarop de uitbetaling kan plaatsvinden. Normaliter worden uitbetalingen elke vrijdag overgemaakt, mits de auteur uiterlijk donderdag bij Textbroker via het gebruikersmenu in het auteursaccount een verzoek tot uitbetaling heeft ingediend. Anders vindt de uitbetaling normaal gesproken op de eerstvolgende vrijdag plaats. Textbroker behoudt zich het recht voor, uitbetalingen op een later tijdstip uit te voeren als daar belangrijke redenen voor zijn. Compensatie- en retentierecht blijven voorbehouden.

 

12. Opzegging; juridische gevolgen van opzegging

12.1 Zowel de auteur als Textbroker kan deze overeenkomst te allen tijde zonder opgaaf van redenen opzeggen, waarbij Textbroker verplicht is een opzegtermijn van twee weken voor het einde van de maand in acht te nemen. Het contract eindigt in ieder geval met de dood van de auteur.

12.2 De mogelijkheid tot opzegging wegens zwaarwegende gronden blijft onaangetast. Van zwaarwegende gronden is voor Textbroker in het bijzonder sprake in de volgende gevallen:

12.2.1 niet-naleving van essentiële wettelijke voorschriften alsmede van essentiële bepalingen uit deze algemene voorwaarden door de auteur,

12.2.2 lidmaatschap van de auteur van, ledenwerving voor of verspreiding van het gedachtengoed van verenigingen of organisaties die door de politie, nationale veiligheidsdienst of kinderbescherming in de gaten worden gehouden,

12.2.3 benadeling door de auteur van een of meerdere andere personen via de website van Textbroker (bijv. laster, smaad, belediging, schending van het auteurs- of merkenrecht etc.).

12.3 In het geval van buitengewone opzegging van het lidmaatschap wegens zwaarwegende gronden beschikt Textbroker naast het recht op opzegging met onmiddelijke ingang over de mogelijkheid de auteur van verder gebruik van de websites en subpagina’s van Textbroker te weren.

12.4 Alle andere wettelijke of contractuele aanspraken blijven onaangetast.

12.5 Opzegging dient via de website www.textbroker.nl of schriftelijk (bijv. per brief, fax, of e-mail) aan de andere partij kenbaar te worden gemaakt. Een opzegging van een auteur dient tevens het bij registratie aan de auteur verstrekte auteurs-ID alsmede het bij Textbroker bekende e-mailadres te bevatten. De opzegging kan ook door de auteur zelf via het auteursaccount doorgevoerd worden.

12.6 Bij opzegging zal Textbroker alle inloggegevens en alle andere opgeslagen persoonsgebonden gegevens van de auteur onmiddellijk verwijderen. Bij het beëindigen van het lidmaatschap betaalt Textbroker bestaande vorderingen op een eventueel nog gecrediteerd bedrag aan de auteur uit, voor zover Textbroker geen recht op compensatie c.q. retentierecht heeft.

12.7 Bij uitbetalingen van minder dan tien euro heeft Textbroker het recht een onkostenvergoeding te berekenen van drie euro. Indien het tegoed drie euro of minder bedraagt, kan Textbroker een onkostenvergoeding overeenkomstig het resterende tegoed inhouden. Dit geldt niet wanneer de auteur bewijst dat Textbroker geen of minder kosten heeft gemaakt.

 

13. Compensatie; retentie

13.1 De auteur kan het retentierecht niet uitoefenen, tenzij de tegenvordering van de auteur uit dezelfde contractuele verhouding stamt en onbetwist of rechtsgeldig is vastgesteld.

13.2 Een vereffening door de auteur is alleen mogelijk met onbetwiste of rechtsgeldige vorderingen.

 

14. Geheimhouding

14.1 Alle door Textbroker beschikbaar gestelde informatie valt onder volledige geheimhouding ten opzichte van derden, zolang deze niet aantoonbaar publiekelijk bekend is. Zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Textbroker mag dergelijke informatie niet worden vermenigvuldigd of gebruikt. Op verzoek van Textbroker moet alle van Textbroker afkomstige informatie (inclusief kopieën en notities) onmiddellijk en volledig aan Textbroker worden teruggegeven of vernietigd. De plicht tot geheimhouding geldt in het bijzonder voor in het kader van de opdrachtverstrekking ontvangen informatie, inclusief doch niet uitsluitend eventuele klantengegevens of -informatie alsmede de richtlijnen van de klant.

14.2 Textbroker behoudt zich alle rechten met betrekking tot dergelijke informatie voor. Voor zover Textbroker dergelijke informatie van derden heeft ontvangen, geldt dit voorbehoud ook ten gunste van deze derden.

 

15. Ronselen van klanten

15.1 Het ronselen van klanten door de auteur en overeenkomstige intenties om tot een arbeidsrelatie buiten Textbroker om te komen, zijn niet toegestaan. Textbroker heeft het recht de auteur uit te sluiten van de dienst van Textbroker. Andere rechten blijven voorbehouden, in het bijzonder het verhalen van schadevergoeding op de auteur, inclusief aanspraken op misgelopen winst.

 

16. Communicatie via het Textbroker berichtensysteem

16.1 Klanten en auteurs hebben de beschikking over een berichtensysteem dat onderlinge uitwisseling van berichten mogelijk maakt. De verzonden berichten worden door Textbroker doorgestuurd naar de gewenste ontvanger. Een automatische woordfilter controleert alle berichten op strijdigheid met de algemene voorwaarden en fatsoen. Opvallende berichten worden handmatig gecontroleerd en aangepast. In geval van veranderingen aan de inhoud wordt aan de partijen kenbaar gemaakt dat het betreffende bericht door Textbroker is aangepast. Textbroker behoudt zich het recht voor bepaalde berichten niet door te sturen, indien deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden of het geldende recht.

 

17. Aansprakelijkheid

17.1 Textbroker is, ongeacht uit welke rechtsgrond, alleen aansprakelijk bij opzet en grove nalatigheid door zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers, uitgezonderd bij letsel aan leven, lijf of gezondheid, in geval van overname van een garantie of indien aansprakelijkheid geldt volgens de Duitse productaansprakelijkheidswet.

17.2 De aansprakelijkheid is ook in het geval van een verplichting tot schadevergoeding als gevolg van schending van essentiële contractverplichtingen niet beperkt tot opzet en grove nalatigheid. De aansprakelijkheid voor schade, voortkomend uit schending van essentiële contractverplichtingen, beperkt zich echter tot voor de overeenkomst typische, voorzienbare schade, voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid of aansprakelijkheid geldt vanwege letsel aan leven, lijf of gezondheid, het overnemen van een garantie of de Duitse productaansprakelijkheidswet. Onder essentiële contractverplichtingen worden verplichtingen verstaan die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en waarvan de contractpartner mag verwachten en verwacht dat deze worden nagekomen.

 

18. Gegevensbeveiliging

18.1 Textbroker slaat de in het auteursaccount aanwezige gegevens regelmatig op. Mochten er echter toch gegevens verloren gaan, dan doet Textbroker zijn best om dit te verhelpen c.q. de toestand van voor het verloren gaan van de gegeven te herstellen. Er bestaat hiertoe echter geen verplichting.

 

19. Privacy

19.1 Zowel de auteur alsook Textbroker hebben het recht om de door ondergetekende overgedragen persoonsgegevens binnen de richtlijnen van AVG en de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) op te slaan, te verwerken en te gebruiken. Hierin wordt met name gestipuleert dat: medewerkers die met de persoonsgegevens werken een privacyverklaring af moeten leggen of onderhevig zijn aan een wettelijk geregelde geheimhoudingsplicht; persoonsgegevens zonder toestemming van de auteur alleen binnen AVG richtlijnen bewerkt mogen worden; persoonsgegevens, in overeenstemming met artikel 32 AVG, met technische en organisatorische middelen voldoende beschermd worden; Textbroker wordt vrijgesteld van claims van derden en betrokkenen als de auteur een bepaling uit AVG niet goed opvolgt en als er bewijs is dat hij niet in overeenstemming met artikel 5 sectie 2 AVG heeft gehandeld; het overdragen van auteursgegevens aan Textbroker alleen in overeenstemming met de voorschriften van AVG (met name als het gaat om: rechtmatige overdraagbaarheid, voldoen aan transparantievereisten en rechten van betrokkenen) plaatsvindt. Bij bepaalde verwerkingsactiviteiten is het noodzakelijk dat daarvoor tussen beide partijen een contractuele verplichting bestaat.

19.2 Om het automatisch invullen van ons contactformulier, de login en de aanmeldingspagina te verhinderen, wordt de dienst reCaptcha van de onderneming Google Inc. (‘Google’) ingezet. Deze maatregel is noodzakelijk om te kunnen verifiëren of de aanmelding door een mens of middels een geautomatiseerd proces gebeurd is. Bij de afgifte worden het IP-adres en eventuele andere gegevens die de dienst reCaptcha nodig heeft aan Google verzonden. Deze gegevens vallen onder het afwijkende privacybeleid van Google. Meer informatie over het privacybeleid van Google vind je hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

19.3 Voor informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring gegevensbescherming (zie https://www.textbroker.nl/gegevensbescherming).

 

20. Online geschillenbeslechting

20.1 De Europese Commissie stelt een platform ter beschikking voor online geschillenbeslechting (‘OS-platform’) tussen ondernemingen en consumenten. Het OS-platform vind je via http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Textbroker is verplicht om geschillen met de consument voor een geschillencommissie te beslechten. Consumenten kunnen zich hiervoor wenden tot:

Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC)
Adres: Bordewijklaan 46, 2591RX, Den Haag
Website: http://degeschillencommissie.nl

 

21. Wijziging van deze algemene voorwaarden

21.1 Textbroker behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen. Auteurs worden hierover per brief, fax of e-mail en door middel van de publicatie van de geactualiseerde algemene voorwaarden op www.textbroker.nl/algemene-voorwaarden schriftelijk geïnformeerd.

21.2 Indien de auteur niet binnen een periode van drie weken bezwaar aantekent of opzegt, wordt dit gezien als instemming met de nieuwe algemene voorwaarden en worden deze na de door Textbroker bepaalde termijn van kracht. Indien de auteur bezwaar maakt, heeft Textbroker het recht het contract met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

22. Slotbepalingen

22.1 Plaats van nakoming van alle uit dit contract voortvloeiende verplichtingen is de statutaire zetel van Textbroker.

22.2 Toepasselijk recht is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

22.3 Alle bestaande of toekomstige geschillen die ontstaan uit zakelijke overeenkomsten met handelaren vallen uitsluitend onder de bevoegde rechterlijke instantie in Mainz, Duitsland. Textbroker is tevens bevoegd een aanklacht in te dienen in de plaats van de statutaire zetel van de auteur.

22.4 Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden niet doeltreffend of niet uitvoerbaar zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De niet doeltreffende of niet uitvoerbare bepaling wordt vervangen door een bepaling die doeltreffend en uitvoerbaar is en die de niet doeltreffende of niet uitvoerbare bepaling economisch gezien het dichtst benadert. Hetzelfde geldt in het geval van leemtes in de regelgeving.